Türk Dizilerinde Lüks ve Statü Göstergesi Yalı Çapkını Dizisi Üzerine Bir Göstergebilimsel Araştırma

Yıl/Year: 2023• Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num:10 • Yaz/Summer

Türk Dizilerinde Lüks ve Statü Göstergesi Yalı Çapkını Dizisi
Üzerine Bir Göstergebilimsel Araştırma

A Semiotic Research on the Kingfisher TV Series, an Indicator of Luxury and Status in Turkish TV Series

Öz/Abstract

Bu makale, Türk dizilerinde lüks tüketim unsurlarının nasıl
gösterildiğini ve bu gösterimlerin toplumsal algılar üzerindeki
etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle “Yalı Çapkını”
dizisi üzerinden yapılan göstergebilimsel analiz ile lüks tüketimin
hangi semboller ve işaretler aracılığıyla sunulduğu incelenmiştir.
Türk dizileri, genellikle zenginlik, güç ve statü sembolleri ile dolu
sahneler içerir. Bu semboller izleyicilere belirli bir yaşam tarzını
özendirme veya belirli sosyal değerleri pekiştirme işlevi görebilir.
Lüks tüketim unsurlarının analizi, bu dizilerin toplumsal yapı
ve kültürel değerler üzerindeki etkilerini anlamak için kritik bir
araçtır. “Yalı Çapkını” dizisi bu açıdan özellikle dikkat çekicidir
çünkü karakterlerin yaşam tarzları, sahip oldukları maddi varlıklar
ve sosyal çevreleri lüks tüketimin açık göstergeleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Çalışma, dizideki karakterlerin yaşam tarzlarını, mekânların
kullanımını ve tüketim kalıplarını incelemektedir. Karakterlerin
giydikleri kıyafetler, kullandıkları aksesuarlar, oturdukları evler ve
bindikleri arabalar gibi öğeler lüks tüketimin belirgin göstergeleri
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca dizide kullanılan mekânların
(örneğin lüks villalar, beş yıldızlı oteller, özel plajlar) nasıl tasvir
edildiği ve bu mekânların hangi sosyal ve kültürel anlamları taşıdığı
üzerinde durulmuştur.
Sonuç olarak, bu çalışma Türk dizilerinin sadece eğlence aracı
olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerleri ve normları
şekillendiren önemli bir kültürel ürün olduğunu göstermektedir.
“Yalı Çapkını” dizisi örneği üzerinden yapılan analiz, lüks tüketim
kavramının Türk toplumundaki yerini ve bu kavramın diziler
aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda çalışma, Türk dizilerinin toplumsal ve kültürel etkilerini
anlamak için önemli bir katkı sağlamaktadır.

This article aims to analyze how luxury consumption elements are depicted in Turkish TV
series and the impact of these portrayals on social perceptions. A semiotic analysis of the TV
series “Yalı Çapkını” investigates the symbols and signs through which luxury consumption
is presented.
Turkish TV series often feature scenes filled with symbols of wealth, power, and status. These
symbols can serve to promote a particular lifestyle or reinforce certain social values among
viewers. Analyzing luxury consumption elements in these series is crucial to understanding
their impact on social structure and cultural values. The series “Yalı Çapkını” is particularly
noteworthy in this regard, as the characters’ lifestyles, possessions, and social circles
prominently display luxury consumption.
The study examines the lifestyles of the characters, the use of spaces, and consumption
patterns in the series. Elements such as the characters’ clothing, accessories, homes, and
cars are evaluated as clear indicators of luxury consumption. Additionally, the depiction
of locations such as luxury villas, five-star hotels, and private beaches is scrutinized to
understand the social and cultural meanings these settings convey.
In conclusion, this study demonstrates that Turkish TV series are not merely entertainment
but also significant cultural products that shape social values and norms. The analysis of
the “Yalı Çapkını” series reveals the place of the concept of luxury consumption in Turkish
society and how this concept is reproduced through TV series. In this context, the study
provides important insights into understanding the social and cultural impact of Turkish
TV series.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Lüks Tüketim, Statü, Göstergebilim.

Luxury Consumption, Status, Semiotics.

Kaynakça/References

 • Brun, A., Caniato, F., Caridi, M., Castelli, C., Miragliotta, G., Ronchi, S., . . . Spina, G. (2008). Logistics and supply chain management in luxury fashion retail: Empirical investigation of Italian firms. International Journal of Production Economics, 554- 570.

  Eastman, J., Goldsmith, R., & Flynn, L. R. (1999, 8 2). Status Consumption in Consumer Behavior: Scale Development and Validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 41-52.

  Fershtman, C., & Weiss, Y. (1993). Social Status, Culture and Economic Performance. The Economic Journal, 946-959.

  Frank, R. (2000). Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess. Review of Social Economy, 407-410.

  Fuchs, C. (2020). Communication and Society. C. Fuchs içinde, Communication and Capitalism. University of Westminster Press.

  Gregorio, F., & Sung, Y. (2010). Understanding Attitudes Toward and Behaviors in Response to Product Placement. Journal of Advertising, 83-96.

  Han, Y. J., Nunes, J., & Drèze, X. (2010). Signaling Status with Luxury Goods: The Role of Brand Prominence. Journal of Marketing, 15-30.

  Hauck, W., & Stanforth, N. (2007). Cohort perception of luxury goods and services. Journal of Fashion Marketing and Management, 175-188.

  Ijeh, P. (2011). Mass Communication And Society: The Symbiotic Link. West African Socialand Management Sciences Review, 117-140.

  Kotler, P., & Mindak, W. (1978). Marketing and Public Relations. Journal of Marketing, 13-20.

  Onan, B. (2012). Dil Eğitiminin Dil Bilimsel Temelleri: Ferdinand De Saussure’Ün Genel Dilbilim Kuramında Dil Eğitimiyle İlgili Bulgular. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 219-243.

  Özmakas, U. (2009). Charles Sanders Peirce’ın Gösterge Kavramı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32-45.

  Twitchell, J. (2002). Living It Up. New York: Columbia University Press.

  Wedel, M., & Kannan, P. (2016). Marketing Analytics for Data-Rich Environments. Journal of Marketing, 97-121.

  Wiedmann, K.-P., Hennigs, N., & Siebels, A. (2007). Measuring Consumers’ Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework. Academy of Marketing Science Review, 1-21.

  Alessandro, B., Federico, C., Maria, C., Cecilia, C., Giovanni, M., Stefano, R., . . . Gianluca, S. (2008, 8 9). Logistics and supply chain management in luxury fashion retail: Empirical investigation of Italian firms. International Journal of Production Economics, s. 554- 570.

  Chaffee, S., & Metzger, M. (2001). The End of Mass Communication? Mass Communication & Society, 365-379.

  Chevalier, M., Lu, P., & Toledano, S. (2012). Luxury China: Market Opportunities and Potential. Pekin: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.

  Cívico, M. R. (2014, 11 15). Consumer Behavior On Social Media. The Swedish School of Textiles, s. 9-79.

  Davis, K., & Moore, W. (1944). Some Principles of Stratifi cation. American Sociological Rewiev, s. 242-249.

  Dubois, B., & Duquesne, P. (1993, 2 1). The Market for Luxury Goods: Income versus Culture. European Journal of Marketing, s. 35-44.

  Karaman, E. (2017). Roland Barthes Ve Charles Sanders Peirce’In Göstergebilimsel Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 25-36.

  Kastanakis, M., & Balabanis, G. (2011). Between the mass and the class: Antecedents of the “bandwagon” luxury. Journal of Business Research, 1399-1407.

  Kovesi, C. (2015). What Is Luxury? : The Rebirth of a Concept in the Early Modern World. Luxury, 25-40.

  Kumar, V. (2015). Evolution of Marketing as a Discipline: What Has Happened and What to Look Out For. Journal of Marketing, 1-9.

  Kumral, N. (2022). A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes. GEFAD, 521-539.

  Madhavaram, S., Badrinarayanan, V., & McDonald, R. (2005). Integrated Marketing Communication (IMC) and Brand Identity as Critical Components of Brand Equity Strategy: A Conceptual Framework and Research Propositions. Journal of Advertising, 69-80.

  Morley, J. (2010). The works of Voltaire: a contemporary version with notes Volume 37. London: Paperback.

  Nueno, J. L., & Quelch, J. (1998). The mass marketing of luxury. Business Horizons, 61-68.

  Oldmeadow, J., Platow, M., Foddy, M., & Anderson, D. (2003). Self-Categorization, Status, and Social Influence. Social Psychology Quarterly, 138-152.

  Pelsmacker, P., Geuens , M., & Bergh , J. V. (2013). Marketing Communications A European Perspective. Edinburg: Pearson Education Limited.

  Rudrakumar, S., & Venkatraman, R. (2022). A semiotic analysis of Saussure and Barthes’s theories under the purview of print advertisements. Journal of Language and Linguistic Studies, 386-396.

  Shafer, R. (1961). Mass Communication. Review of Educational Research, 197-207.

  Solomon, M. (2018). Consumer Behavior. Boston: Pearson.

  Şahin, O. (2018). Statü Ve Gösterişçi Tüketim Eğilimlerinin Algilanan Sembolik Statü Üzerindeki Etkileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

  Tajfel, H., & Turner, J. (1986). The social identity theory of intergroup behavior.

  Topçu, U., Eroğlu, U., & Özer, A. (2020). Gösterişçi Tüketimin Kökenleri: Benlik, Sosyal Statü ve Tüketici Materyalizmi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 151-185.

  Wikipedia. (2024, 5 23). Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yalı_Çapkını adresinden alındı

  Yazıcı, F. (2016). Türkiye’De Ürün Yerleştirme Uygulamasi: Reklam Ajanslari Üzerine Bir Inceleme. Humanities Sciences, 65-75.

  Zeleny, L. D. (1940). Measurement of Social Status. American Journal of Sociology, 576-582.

0