Yazım ve Yayım Koşulları / Submission Guideline

Başvuru Beyannamesi

İSophos’a tüm dillerde makale gönderilebilir. Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir kuruma gönderilmemiş olmalıdır. Veri erişimi konusunda; makalelere dair tüm veriler, istendiği takdirde İSophos kuruluna sunabilecek durumda olmalıdır.

Yazar Değişikliği

İSophos, kabul edilmiş makalelerde, henüz yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesini (ekleme/çıkartma) kabul etmektedir. Bu değişiklikler, makalede adı geçenlerin onaylarına bağlanmıştır.

Başvuru Öncesinde Yapılması Gerekenler

İSophos’a gönderilen makaleler, aşağıda açıklanan “bilimsel araştırma ve yayın etiği ile raporlama kriterleri”ni karşılıyor olmalıdır:

Makaleler MS Word işlemcisinde 10 punto ile Calibri (Gövde) fontunda, 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

İlk sayfada; Yazar Adları, Ünvanları, Kurumları ve İletişim Bilgileri yer almalıdır. Çok yazarlı makalelerde, makaleyi gönderen yazar, “yazışmayı yürüyen yazar (correspondent author)” olarak kabul edilir.

Türkçe ve İngilizce Özet, 250-500 sözcük; Anahtar Sözcükler 3-5 adet olmalıdır. Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu görev İSophos tarafından yerine getirilebilecektir.

Görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlarda olmalıdır. Tablolar (başlıklar, tanımlar, alt yazılar vb.) eksiksiz olmalıdır. Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Dil ve Anlatım konusunda; Yazım, noktalama, imla, dil bilgisi, paragraflama, bölümlendirime ve başlıklandırma konularında teknik düzetlmerinin yapılmış olması gerekir.

Atıf ve Kaynakçada, metin içi atıf sistemi APA 6th edition kullanılmalıdır. Kaynakçada yalnızca metin içinde atıf yapılan eserler yer almalıdır.

Dil ve Anlatım Desteği Talebi

İSophos yazarları, makaleleri için dil ve anlatım düzeltmesi konusunda profesyonel destek talep edebilirler. İSophos Dergisinde, profesyonel düzeltmen bulunmaktadır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Değerlendirme ve Yayın Süreci

Makaleler, kör değerlendirme sistemine uygun olarak en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde üçüncü hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. İki hakemden “Yayınlanabilir” onayı alan makalelerin yayın süreci başlatılır.

Hakem süreci tamamlanan makaleler, takip eden ilk sayıda yayınlanır. Belli bir sayı için fazla makale söz konusu olduğunda, İSophos’a gönderim tarihi daha erken olanlar, daha önce yayınlanır. Bu durum, özel sayı veya dosya sayı söz konusu olduğunda göz ardı edilebilir.

İSophos, açık erişim sistemine sahiptir. Tüm makaleleler, www.isophos.org adresinden ulaşılabilir.

Kabul Mektubu

İSophos, yazarın talep etmesi durumunda, makalesinin durumunu belirten Makale Kabul Mektubu gönderir. Bu mektup, Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içerir.

DOI Kullanımı

İSophos’ta makaleler, DOI numarası ile yayınlanır. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa- nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir.

Telif Hakkı

Yazar, makalesini Dergimize göndermekle eserin telif haklarını İSophos’a devrettiğini kabul eder.

Makaledeki yayın etiği ve telif haklarına dair resmi ve akademik yükümlülükler yazara aittir. İSophos, telif hakları ve etik ihlallerde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergi Nüshaları

İSophos Dergisi’nin yeni e-nüshası, tüm yazarlara gönderilir. Yazarlar ve okurlar, tüm makalelere İnternet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

0