Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 4 • Bahar/Spring 2020

Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

The Negative Effects of Technology on Children

Hilal GÖKBAYRAK

Marmara Üniversitesi
hilalgokbayrak1@gmail.com

Öz/Abstract

Bilgisayar, İnternet, akıllı telefonlar ve video oyunları ile hızla gelişen sanal dünyanın çocukların günlük yaşam düzenine girdiği ve onların fiziksel, duygusal, sosyal gelişimlerini etkilediği konusunda artık şüphe yoktur. Yeni teknolojiler hayatı oldukça kolaylaştırırken uygun olmayan sürede ve doğru olmayan duruş pozisyonlarında kullanılmaları halinde özellikle çocuklar için gelişimsel problemler, sağlıksız beslenme ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık risklerinin yanında bağımlılık yapıcı bir risk olarak varlığını her geçen gün pekiştirmektedir. İnternetin riskleriyle mücadelede ebeveynlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişen teknoloji araçlarının çocuklar tarafından kullanımları hakkında genel bilgiler vermek ve bu cihazların çocukların gelişimi üzerine olumsuz etkilerini bütün olarak ele almaktır.

There is no doubt that the rapidly developing virtual world with computers, Internet, smart phones and video games has entered the daily life of children and affects their physical, emotional and social development. While new technologies make life much easier, it reinforces its existence as an addictive risk day by day, in addition to health risks such as developmental problems, unhealthy nutrition and insufficient sleep quality, especially far children, if they are used in improper time and in incorrect posture positions.
Parents play an important role in combating the risks of the lnternet. The aim of this study is to give general information about the use of developing technology tools by children and to consider the negative effects of these devices on children's development as a whole.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Dijital Teknolojiler, Çocuk Gelişimi, Teknoloji Bağımlılığı, Ekran Bağımlılığı

Digital Technologies, Child Development, Technology Addiction, Screen Addiction

Kaynakça/References

  • Akbulut V. (20 13). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.53-68.
  • Aktay S. ve Aktay E. (2015). İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 19.
  • Arı, M. ve Bayhan, P. (2003). Okul öncesinde bilgisayar destekli eğitim. İstanbul: Epsilon Yayınları.
  • Arısoy, ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yoklaşımlar, Cilt 1, Sayı 1, Ss.55-67.
  • Bertan, M.; Haznedaroğlu, D.; Kain, P.; Yurdakök, K. ve Güçiz, B. (2009). Ülke­ mizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007). Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi, Sayı 52, ss. 1-8.
  • Blanchard, J. ve Moore, T. (2010). The Digital World Of Young Children: lmpaet On Emergent Literacy. Landon: Pearson Foundation Press.
  • Bülbül, S.; Kurt, G.; Ünlü, E. ve Kırlı, E. (2010). Sleep problems in adolescence and the effective factors. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Sayı 53, ss. 204-210.
  • Canbek, G. ve Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve İnternet güvenliği. Politeknik Dergisi, Sayı 10, ss. 33-39.
  • Ceylan, Y. (2013). Türkiye’de çocukların güvenliğine yönelik “güvenli İnternet” uygulamasının yazılı basında yankıları. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 37.
  • Cömert, 1. ve Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, ss.166-170.
  • Cömert S. ve Güven G., (2016). Çocukların bilgisayar kullanım sıklıkları, bilgisayar kullanım amaçları ve bilgisayarda tercih ettikleri oyun türlerinin incelen mesi. Journal Of lnternational Management, Edu- cational And Economics Perspectives, Cilt 4, Sayı 1, ss.31-37.
  • Demir, P.; Çırak, Y.; Dalkılıç, M. ve Ark. (2012). İlkokul çocuklarında çanta taşıma, bilgisayar kullanma alışkanlığı ve postür. Ankara Medikal Journal, Sayı 12, s. 4.
  • Dinç, M. (2015). Teknoloji bağımlılığı ve gençlik. Gençlik Araştırmaları Dergisi. Cilt 3, Sayı 3, ss.31 -65.
  • Emre, O , Ulutaş, A , Nisan, F , Görgen, A , Cumurcu, H . (2019). Üniversite Öğrencilerinde Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 167-182 . Retrieved from http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/50052/616570
  • Erbiçer, E. {2020) . Siber zorbalık ve siber mağduriyetin sosyal uyuma ve bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 49, ss. 190-222.
  • Erenel, A.; Gönenç, İ.; Köksal, F. ve Vural, G. {2011) . Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2.
  • Ersoy, ö., Avcı, N. ve Turla, A. {2006). Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre : Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap. İstanbul: Morpa Kültür Yay.
  • Gökel, ö. {2020). Teknoloji bağımlılığının çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara etkileri hakkındaki ebeveyn görüşleri. Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss.41-47.
  • Griffiths, M. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, Sayı 71, ss.14-19.
  • Gürçay, C. ve Kümbül, B. {2001). “İnternetin sosyal ve psikolojik etkileri : İnternet sosyal izolasyon yaratan bir bağımlılık mı? Bilişim Toplumuna Giderken: Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.
  • Günüç, S. {2011). Türkiye, dijital yerlilerde çalışan bellek ve çoklu görev. 5th lnternational Computer and lnstructional Technologies Symposium, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
  • Günüç, S. ve Atli, S. {2018) . 18-24 aylık bebeklerde teknolojinin etkisine yönelik ebeveyn görüşleri. Addicta: The Turkish Journal On Addiction, Sayı 5, ss.205-226.
  • Harris, C. ve Straker, L. (2000). Survey of physical ergonomics issues associated with school children’s use of laptop computers . lnternational Journal Of lndustrial Ergonomics, Cilt 26, Sayı 3, ss.337-346.
  • Howie, E. K.; Coenen, P.; Campbell, A. C.; Ranelli, S. ve Straker, L. M. {2017). Head, trunk and arm posture amplitude and variation, muscle activity, sedentariness and physical activity of 3 to 5 year-old children during tablet computer use compared ta television watching and toy play. Applied Ergonomics, Sayı 65, ss.41- 50.
  • Irmak Ay (2014) Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Davranışlarının Sağlık Davranışı Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
  • İşçibaşı, Y. (2011). Bilgisayar, İnternet ve video oyunları arasında çocuklar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, ss.122- 130.
  • Kaplan, N., (2016). Ortaokul Öğrencilerinde İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sağlık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
  • Kaymaz ve Şakiroğlu (2020) . Bilinçli farkındalık ve bilişsel esnekliğin problem­li akıllı telefon kullanımı üzerindeki etkisi: öz-kontrolün aracı rolü. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 38, ss.79-108.
  • King, A. L. S.; Valença, A. M.; Silva, A. C.; Sancassiani, F.; Machado, S., ve Nardi, A. E. (2014). Nomophobia: lmpact of celi phone use interfering with symptoms and emotions of individuals with panic disorder compared with a control group. Clinical Practice And Epidemiology in Mentol Health, Sayı 10, ss.28-35.
  • Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı Mayıs, ss.1-21.
  • Mustafaoğlu, R.; Zirek, E.; Yasacı, Z. ve Özdinçler, A. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, Cilt 5, Sayı 2, ss.1-21.
  • Pensky, M. (2001). Digital Natives, Digital lmmigrants On The Horizon. Mcb University Pres, Cilt 9, Sayı 5.
  • Rideout, V. ve Hamel, E. (2006). The Media Family: Electronic Media in The Lives Of İnfants, Toddlers, Preschoolers And Their Pa rents. Menlo Park, Ca: Kaiser Family Foundation
  • Rosen, L. D.; Lim, A.; Felt, J.; Carrier, L. M.; Cheever, N. A.; Lara-Ruiz, J. ve Rokkum, J. (2014}. Media and technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers independent of the negative he­ alth impacts of exercise and eating habits. Computers İn Human Behavior, Sayı 35, ss.36 4- 375.
  • Toran, M.; Ulusoy, Z.; Aydın, B.; Deveci, T. ve Akbulut, A. (2016}. Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 24, Sayı 5, ss.22- 63.
  • Tüzün, Ü. (2002}. Gelişen iletişim araçlarının çocuk ve gençlerin etkileşimi üzerine etkisi. Düşünen Adam, Cilt 15, Sayı 1, ss.46-50.
  • Ulusoy, A. ve Bostancı, M. (2014}. Çocuklarda sosyal medya kullanımı ve ebeveyn rolü. lnternational Journal of Social Science, Sayı 28, ss.559-572.
  • Yen, C. F.; Tang, T.-C.; Yen, J.-Y.; Lin, H.-C.; Huang, C.-F.; Liu, S.-C. ve Ko, C.-H.(2009}. Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in southern Taiwan. Journal Of Adolescence, Cilt 32, Sayı 4, ss.863- 873.
  • Yengin, D. (2019 }. Teknoloji bağımlılığı olarak dijital bağımlılık, The Turkish Online Journal Of Design, Art And Communication – Tojdac, Cilt 9, Sayı 2, ss.130-144.
  • Yeşilorman, M. ve Koç, F. (2014}. Bilgi toplumunun teknolojik temelleri üzerine eleştirel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, ss.117-133.
  • Yusufoğlu, Ö. (2017). Boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonlar ve sosyal yaşam üzerine etkileri: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 5, ss.2414-2434.
  • Zehir, H.; Zehir, K.; Ağgül-Yalçın, F. ve Yalçın, M. (2019}. Okul öncesi dönemde çocukların teknolojik araç kullanımı ve ailelerin bu araçların kullanımını sınırlandırmada kullandığı stratejiler . Curr Res Educ, Cilt 5, Sayı 2, ss.88 -103

0