Suç Olgusunun Değişen Yüzü: Siber Suçlar

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Suç Olgusunun Değişen Yüzü: Siber Suçlar

Changing Face of The Phenomenon of Crime: Cyber Crime

Mert KÜÇÜKVARDAR

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ABD
mertkvardar@gmail.com

Öz/Abstract

Siber suçlar dünyayı sarsan küresel bir sorundur. “Siber” sözcüğü “bilgisayarların, iletişim teknolojilerinin ve sanal gerçekliğin kültürüyle ilişkili” olarak tanımlandığı için çok geniş bir alanı kapsar. Ayrıca İnternet üzerinden gerçekleşen geleneksel suçları da içerir. Bu nedenle siber suçlar, suç dünyasındaki en yeni ve en karmaşık sorunlarını içerisinde barındırır. Artık süper güç olarak tanımlanan ülkeler savunma yatırımlarının birçoğunu siber alana yapmaktadır. Siber saldırılarla, seçimlere müdahale edilebildiği, şehirlerde büyük elektrik kesintilerinin gerçekleştirilebildiği ya da iletişim sistemlerinin çökertilebildiği görülmektedir. Teknolojinin ve buna bağlı olarak İnternet'in çok hızlı şekilde ilerlemesi bilişim alanında yaşanan suçları arttırmaktadır. Dünden bugüne, insanların eylemlerini kontrol altına alan, düzenleyen kolluk kuvvetleri ve çeşitli yasalar mevcuttur ancak siber ortamda kontrol, geleneksel ortama göre oldukça farklıdır. Kontrolün oldukça zor olması dünyanın birçok yerindeki hükumet ve kuruluşların siber alandaki suçların önüne geçilmesi ve etkin uygulamaların ortaya koyulması için gösterdikleri çabayı zorlaştırmaktadır. Siber hırsızlar artık sosyal medya gönderilerini incelemekte, GPS’leri kullanmakta ve hatta ebeveynlerin çocuklarını gözlemlemek için yerleştirdiği bebek monitörlerine bile sızabilmektedirler. Bugün sanal dünyayı kullanan tüm bireyler siber hırsızların hedefindedir. Sanal ortama bağlı banka hesapları ya da bilgisayar sunucuları güvende değil ve hiçbir zaman da olmadı. Teknolojiye bağımlılık şimdi siber hırsızlar tarafından bir nimet olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu alana yönelik bilgi havuzunun genişletilip aynı zamanda güncel tutulması önemlidir. İnternet'te gerçekleşen olayların ışık hızıyla meydana geldiği de düşünülürse etkin ve güçlü savunma sistemlerinin inşa edilmesi, konu hakkında farkındalık ve bilinç oluşturulmasının ne kadar önemli olduğu görülecektir. Bu makalede içerik analizi yönteminden hareketle, bilişim teknolojilerinin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç ve buna bağlı kavramlar ile bu suçun etkileri irdelenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde siber suçlara yönelik uluslararası hukuk boyutunda daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması ve her geçen gün etkisini arttıran siber suç olgusu üzerine farklı araştırmaların ele alınmasına yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Cybercrime is a global problem that affects the world. The term “cyber” contains a very broad area and related to computers, communication technologies and virtual reality culture. It also includes traditional crimes on the Internet. On account of this cybercrime, It contains the latest and most complex problems in the criminal world. Countries such as United States of America and Russia have been making the most of their defense investments in cyberspace. We witness massive cyber attacks for example, interfering with elections, major power failures in cities, or collapsing communication systems. The rapid progress of technology and the Internet shift the world and communication system. For long years, we have law enforcement agencies and various laws to control, regulate the actions of people, but in the cyber environment control is quite different from the traditional atmosphere. Governments and organizations struggle to put forth effective practices to control cybercrime. We are now facing side effect of technology. The cyber thieves are watching our social media post, using our GPS and even hacking the baby monitors you put in to watch our kids. Today we are all aimed at cyber thieves. Our bank accounts or computer servers are not safe as it never been. Our technology addiction is now seen as a blessing by the cyber thieves. Therefore, the pool of information on cybercrime should be expanded. It is important to create an effective consciousness against cybercrime in the light of events taking place on the Internet. Content analysis technique was used in this study. Cybercrime and its related concepts and the effects of these crimes arising from the abuse of information technologies have been examined. In the framework of the findings, more comprehensive regulations on cybercrimes should be made in terms of international law. There have also been recommendations for handling different research on the cybercrime phenomenon.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Siber Evren, Siber Âlem, Siber Suçlar, Bilişim Hukuku, Siber Güvenlik

Cyber World, Cyber Space, Cybercrimes, IT Law, Cyber Security

Kaynakça/References

 • Artun, E. (2005). Türk Halkbilimi. Ankara: Kitapevi.
 • Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu. (2014). Ankara: TBMM.
 • Ceyhun, Y. v. (1997). Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Chuck Easttom, J. T. (2011). Computer Crime, Investigation, and the Law. Cambride: Course Technology Publishing.
 • Demirbaş, T. (2005). Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Diffie, W., & Landau, S. (2008). Internet Eavesdropping: A Brave New World of Wiretapping. Scientific American Magazine.
 • Durmaz, Ş. (2005). Bilişim Suçlarının Sosyolojik Analizi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dülger, M. (2014). Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Ekim, A. (2013). Bilişim Suçlarında Sayısal Delillerin Toplanması, Muhafaza Edilmesi, İncelenmesi ve Raporlanması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güven, S. K. (2008). Yeni Dünya Düzeni İçinde Enformasyon Teknolojilerinin Vaatleri ve Tehditleri. Boğaziçin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 69-85.
 • Hafner, K. (1996). CYBERPUNK: Outlaws and Hackers on the Computer Frontier, Revised. Pennsylvania: Simon & Schuster.
 • Hekim, H., & Başıbüyük, O. (2013). Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi(4 (2)), 135- 158.
 • Kara, M. (2013). Siber Saldırılar ve Siber Savaşlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim Teknoloji ve Hukuku Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Keskin, İ. (2012). Medya ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2548.
 • Klimburg, A. (2012). National Cyber Security Framework Manual. ATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence Publisher.
 • Mobbs, B. (2003). Computer Crime The Law On The Misuse Of Computers and Networks. http://www.internetrights.org.uk/briefings/irtb08-rev1-draft.pdf adresinden alındı.
 • Naisbitt, J. (2004). İnsan ve Teknoloji. CSA Yayın Ajansı.
 • Tim Jordan, P. T. (2004). Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause? London & Newyork: Taylor & Francis Group.
 • Yazıcıoğlu, Y. (1997). Bilgisayar Suçları: Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutları ile. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Yücel, M. (1992). Bilişim Suçları. Ankara: Ankara Barosu Dergisi (Y.49).

0