Şevki Işıklı’nın Türkçenin Felsefesi ve Türkçe Felsefe Hakkındaki Makalesine Derkenar

Yıl/Year: 2021• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 7 • Güz/Autumn

Şevki Işıklı’nın Türkçenin Felsefesi ve Türkçe Felsefe Hakkındaki Makalesine Derkenar

Lütfi BERGEN

lutfibergen@gmail.com

Öz/Abstract

Özet: Şevki Işıklı’nın Türkçenin Felsefesi ve Türkçe Felsefe Hakkındaki Makalesine Derkenar

Anahtar Kelimeler/Keywords

Anahtar kelimeler: Şevki Işıklı’nın Türkçenin Felsefesi ve Türkçe Felsefe Hakkındaki Makalesine Derkenar

Kaynakça/References

 • Çubukçu, A. (1997). Halîme, Tdv İslâm Ansiklopedisi, C: 15, 338.
 • Ercilasun, A. B. (1984). Dilde Birlik, Cönk Yayınları.
 • Gökalp, Z. (2013). Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak, Sadeleştiren: Yalçın Toker, Toker Yayınları.
 • Gültekin, A. (2019). Kur’an’dan önce Türkçe yok muydu?, 20.12.2019 tarihinde Karar Gazetesi https://www.karar.com/yazarlar/asim-gultekin/kurandan-once-turkceyok-muydu-12267 adresinden alındı.
 • Işıklı, Ş. (2021). Yunus Emre Bağlamında Türk Dili Felsefesi ve Türkçe Felsefenin Koşulları, ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, (3: 6), 83-105.
 • Ömer Seyfettin. (2016). Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve Çeviriler), Hazırlayan: Nâzım Hikmet Polat, TDK Yayınları.
 • Özönder F. S. B. (2006), Çöyr Yazıtı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, (3: 3), 108-124.
 • Süleymenov, O. (2010). Sümerce Türkçe Altmış Kelime, 13.06. 2010 tarihinde https://sumeryan.blogspot.com/2010/06/sumerce-turkce-60-kelime-osuleymanov.html, adresinden alındı.
 • Tekin, T. (1989). Türk Dili Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi, Erdem Dergisi, (5: 13), 141-168.
 • Tuna, O. N. (1990). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üşenmez, E. (2013). Yunus Emre Divanında Türkçe İslâmî Terimler, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (8/1), 625-644.

0