Türkiye’de Sosyal Bilimler Alanında Anket Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 8 • Yaz/Summer

Türkiye’de Sosyal Bilimler Alanında Anket Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

A Study on the Use of Survey Method in the Field of Social Sciences in Turkey

Doğancan ÜLKER

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü,
dogancan.ulker@marmara.edu.tr

Öz/Abstract

Sosyal bilimler alanında çokça tercih edilen anket metodunun, çevrimiçi ve ücretsiz anket uygulamalarının yaygınlaşmasıyla sosyal bilimler alanında çokça tercih edildiği; bazı araştırmalarda daha güvenilir sonuçlar ortaya koyabilecek metotlar kullanmak mümkünken bu sebeplerden dolayı anket metodunun kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, başlığında sosyal medya ibaresi geçen Dergipark makaleleri listelenmiş, yöntemleri tek tek tespit edilmiş ve anket yöntemini kullanan çalışmalar incelenerek, başka bir yöntem kullanılıp kullanılamayacağı ekseninde kritize edilmiştir. Yapılan tespit sonucunda 30 bilimsel makaleden 10 tanesinin anket yöntemini kullandığı ancak bu çalışmaların 9’unda başka yöntemler izlenebileceği tespit edilmiş olup, anket yönteminin maliyet, kolaylık vb. sebeplerden çokça tercih edildiği ortaya konmuştur.

The survey method, which is widely preferred in the field of social sciences, has been widely preferred in the field of social sciences with the spread of online and free survey applications; while it is possible to use methods that can produce more reliable results in some studies, it is seen that the survey method is used for these reasons. In this study, Dergipark articles with the phrase “social media” in the title are listed, their methods are determined one by one, and studies using the survey method are examined and critiqued on the axis of whether another method can be used. As a result of the determination made, it was determined that 10 out of 30 scientific articles used the survey method, but other methods could be followed in 9 of these studies. It has been shown to be preferred for many reasons such as low cost, easiness, etc.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Anket Metodu, Anket Metodu Eleştirisi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri.

Survey Method, Survey Method Criticism, Scientific Research Methods.

Kaynakça/References

 • Çakmak, S., & Müezzin, E. (2018). Sosyal Medya Kullanımının İletişim Becerileriyle İlişkisinin İncelenmesi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(3), 196-203.
 • Özbüyüktürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Özdemir, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 91-105.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Ve Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 58-92.
 • Arıkan, R. (2018). Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 97-159.
 • Aslan, T., & Ballı, E. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 59-74.
 • Churchill, G. A., & Iacobucci, D. (2006). Marketing research: methodological foundations. New York: Dryden Press.
 • Faiz, M., & Karasu-Avcı, E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 146-166.
 • Güney, M., & Taştepe, T. (2020). Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 183-190.
 • Gürgan, U., & Demirel, N. (2021). Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımlarının Sosyal İlişkilerine Ve Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 79-104.
 • İlter, H. K. (2021). Anket Çalışmalarıyla Bilim Yapmak. Şubat 8, 2022 tarihinde H Kemal İlter: https://hkilter.com/index.php? title=Anket_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%- C4%B1yla_Bilim_Yapmak adresinden alındı
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
 • Kinnear, T., & Taylor, J. (1996). Marketing research: an applied approach. McGraw-Hill.
 • Oyman, N. (2016). Sosyal Medya Dindarlığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 125-167.
 • Oğur, R., & Tekbaş, Ö. (2003). Anket nasıl hazırlanır. Sted, 12(9), 336-340.
 • Sağlam, M. (2021). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Şiddeti Algısı. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(3), 255-268.
 • Soner, O., & Yılmaz, O. (2021). Ergenlerde Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 533-554.
 • Thomas, R. M. (1998). Conducting educational research: A comparative view. Greenwood Publishing Group.

0