Transhümanist Savaş Teknolojisi ve Etik Sorunlar

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 2 • Bahar/Spring 2019

Transhümanist Savaş Teknolojisi ve Etik Sorunlar

Transhumanist War Technology and Ethical Problems

Ahmet DAĞ

Kırklareli Üniversitesi
adag29@yahoo.com

Öz/Abstract

Savaş, insanlığın başlangıcından beri tarihsel olarak kaçamadığı ve tecrübe etmek zorunda olduğu bir gerçeklik olmuştur. Gündelik hayattaki gelişmeler, askeri çatışmaları veya savaşların zeminini doğururken askeri çatışmalar ve savaşlar da insan hayatını etkilemektedir. Yine bilimsel ve teknik gelişmeler karşılıklı etkileşim hâlinde hem insan hayatını hem de askeri gelişmeleri belirler. Nörobilim, nanoteknoloji ve robotik alanında yapılan çalışmaların yoğunlaştığı 21. yüzyılda insanın ve dünyanın dönüştürülmesiyle ve bu duruma ilaveten sibernetik, robotik ve yapay zeka (YZ) uygulamaların artmasıyla insanlığın transhümanist bir sürece girmesi söz konusu olmuştur. Sibernetik ve robotik süreç sonunda askeri teknoloji daha farklı bir boyuta girecektir. Böyle bir süreçte gerek uluslararası ilişkiler ve jeopolitik hayatta gerekse toplumların ve bireylerin hayatında yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Etik sorunları konu edinen roboetik; tıbbi, yardımcı, hizmet ve sosyalleşmiş ve askeri alanlarda varlık bulan sibernetik, robotik ve YZ’lı uygulamaların tasarımını, üretimini ve kullanımını ahlaki olarak tartışır. Bu makalede transhümanizmin askerileşmesi ve neticesinde meydana gelen etik sorunlar ele alınmıştır.

War has become an unavoidable reality that humankind has had to experience historically since from the beginning. As daily developments lead to military conflicts or wars, military conflicts and wars also affect human life. And, scientific and technical developments determine both human life and military developments in a mutual interaction. In the 21st century, humanity goes into a transhumanist process together with the world which has been transformed where the work of neuroscience, nanotechnology and robotics has been intensified, and in addition to this, cybernetics, robotics and artificial intelligence (AI) applications have increased. As military technology changes dimension at the end of the mechanical process, the cybernetics and robotic process will eventually lead to a different dimension of military technology as well. In such a process, both international relations, geopolitics and lives of societies and individuals will have new problems. Roboetics, an area of importance of these ethical problems, discusses the design, production, and use of cybernetics, robotics, and AI applications that mostly take place in medical, social, supplementary, services, and military sectors. This article will deal with the militarization of transhumanism and the ethical problems emerged as its consequences.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Transhümanizm, Savaş, Etik, Roboetik

Transhumanism, War, Ethics, Roboethics

Kaynakça/References

 • Arkin, R. (2009). Ethical Robots in Warfare, IEEE Technology and Society Magazine, 28: 30-33.
 • Asaro, P. M. (2008). How Just Could a Robot War Be, Erişim Tarihi: 03.05.2018, http://peterasaro.org/writing/Asaro%20Just%20Robot%20War.pdf linkinden alındı.
 • Asimov, İ. (1996). Üç Robot Yasası, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Asís Roig, R. de (2014). Ethics and Robotics. A First Approach, The Age of Human Rights Journal, 2: 1-24.
 • Campa, R. (2015). Humans and Automata A Social Study of Robotics, Frankfurt: Peter Lang.
 • Coeckelberg, M. (2011). From Killer Machines to Doctrines and Swarms, or Why Ethics of Military Robotics Is not (Necessarily) About Robots, Philosophy§Technology,(
  24)3: 269-278.
 • Dağ, A. (2018). Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü, Ankara: Elis Yayınları.
 • Devlin, H. (2016).“Do No Harm, Don’t Discriminate: Official Guidance İssued on Robot Ethics”, Erişim Tarihi: 28.05.2018, (https://www.theguardian.com/techno-logy/2016/sep/18/official-guidance-robot-ethics-british-standards-institute).
 • Evans, W. (2013). Swarms Are Hell: Warfare as an Anti-Transhuman Choice, Journal of Evolution and Technology, 23: 56-60.
 • Farrel, J. P. (2012). Playing Darpa, Again: Drones and Militarized Transhumanism, Erişim Tarihi: 10.05.2018, (https://gizadeathstar.com/2012/09/playing-darpa-again-drones-and-militarized-transhumanism/).
 • Jacobsen, A. (2015). Engineering Humans for War, Erişim Tarihi: 25.05.2018, (https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/military-technology-pentagon-robots/406786/).
 • Krishnan, A.(2009). Killer Robots Legality and Ethicality of Autonomous Weapon, England: Asghate.
 • Lin, P. vd. (2009). Robots in War: Issues of Risk and Ethics, Ethics and Robotics ed. Rafeel Capurro and Michael Nagenborg, pp. 49-67. Heidelberg: AKA Verlag/IOS Press.
 • Mcıntosh, D. (2010). Transhuman Politics and Fifth Generation War, Journal of Evolution and Technology, 21(2): 32-48.
 • Rodhan, N. (2015). Transhümanizm and War, Erişim Tarihi: 24.04.2018, (https://www.globalpolicyjournal.com/blog/18/05/2015/transhumanism-and-war).
 • Tucker, A. (2017). Virtual Weaponry The Militarized Internet in Hollywood War Films,London: Palgrave.
 • Tzafestas, S. G. (2016). Roboethics A Navigating Overview, London: Springer.
 • Veruggio, G. (2005). “The Birth of Roboethics”, Erişim Tarihi: 15.05.2018, (http://www.roboethics.org/icra2005/veruggio.pdf).
 • Veruggio, G. (2008). Roboethics: Social and Ethical Implications of Robotics, Springer Handbook of Robotics,pp. 1499-1524, ed. Bruno Siciliano ve Oussama Khatib, London: Springer.

0