Trans-Posthümanist Süreçte Bilgi ve Eğitime Dair

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 3 • Güz/Autumn 2019

Trans-Posthümanist Süreçte Bilgi ve Eğitime Dair

About Information and Education in Trans-posthumanist Process

Ahmet DAĞ

Kırklareli Üniversitesi
adag29@yahoo.com

Öz/Abstract

İnsanın bilişsel ve fizyolojik dönüşümünü esas alan transhümanizm yüksek teknolojinin imkanlarıyla insanın çok daha mükemmel bir forma evrileceğini iddia etmektedir. Yalnızca Yapay Zekâ’nın (YZ) uygulamalarıyla değil aynı zamanda insan geninde ve beyninde yapılacak iyileştirmelerle bilgi düzeyinde bir artış̧ gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu süreç̧, hâliyle eğitimin içeriğini ve yapısını da değiştirecektir. Eğitimin içeriği ve yapısının değişeceği dikkate alınarak neler yapılması gerektiği üzerinde düşünülmesi gerekir. Ayrıca bu süreç̧ hem olumlu hem olumsuz anlamda birtakım sonuçlar doğuracaktır. Bu olumsuz sonuçlardan en önemlisi ülkeler, toplumlar ve bireyler arasında ciddi sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel farklar oluşmasıdır. YZ uygulamalarını kullanan, geni iyileştirilmiş̧ ve zihni güçlendirilmiş̧ bireylere sahip toplumlar ve ülkeler ile bu imkanlardan yoksun bireylere sahip toplum ve ülkeler arasındaki uçurum daha da derinleşecektir. "Gelişmiş̧-gelişmemiş̧" veya "ilkel-modern ülkeler" ifadeleri daha da derinleşecek ve gerçeklik kazanacak gibi görünmekte. Bu makalede eğitim üzerinde büyük etkisi olacak olan transhümanizmin eğitime olan muhtemel etkilerine değinilecektir.

Transhumanism which is based on cognitive and physiological transformation of human beings claims that humans will be more excelled with high technology facilities. It is foreseen that in the close future, human's knowledge level will increase not only by means of artificial intelligence applications but also reformations on human brain and genes. As a matter of the fact, this process will change the structure and the content of the education system. Taking account of the fact that transhumanism will alter the structure and content of the education system what steps needs to be taken should be considered. Furthermore, this process will result in some positive and negative consequences. The most remarkable negative effect is that it will create serious socio economic and socio cultural gaps between countries, societies and individuals. There will be more yawning gap between the societies in addition to using artificial intelligence applications, whose genes are reformed, whose minds are empowered and the societies who remain deprived of these opportunities. It seems that the terms "developed-undeveloped country" or "primitive-modern country" will be deepen and become a reality. In this article it will be mentioned the probable effects of transhumanism, which will have a serious impact on education.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Transhümanizm, Eğitim, Yapay Zekâ

Transhumanism, Education, Artificial Intelligence.

Kaynakça/References

 • Açıköz, M. (2019). Toplumların inşasında Batı transhümanizminin geleceği ve manipülasyon aracı olarak felsefe ve eğitiminin kullanımı, Ed. Ümmet Erkan. İletişim ve Medya Sosyolojisi Yazıları içinde, ss. 89-132, Ankara: Gece Yayınları.
 • Chu, T. (1963). Human purpose and transhuman potential. USA: Origin Press. Damberger, T. ve Estella H. (2017). Is pedagogy transhuman? Reflections on the relationship between pedagogy and transhumanism. Articles and Dissertations, S. 20, ss. 41-56.
 • Eisenberg, M. (2018). Transhumanism and education: Embodied learning in an era of altered bodies. s. 1823-1824. Erişim adresi: https://repository.isls.org/bitstream/1/861/1/507.pdf (22.12.2019)
 • Haraway, D. (2016). A cyborg manifesto. USA: University of Minnesota Press.
 • Klichowski, M. (2015). Transhumanism and the idea of education in the world of cyborgs, ed. H. Krauze-Sikorska ve M. Klichowski vd., The educational and social world of a child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization içinde, ss. 431-438, Poznan: Adam Mickiewicz University Press.
 • Köksal, H. (2019). 2023 Eğitim vizyon belgesi, tekillik ve transhümanizm. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, S. 1, ss. 145-157.
 • MEB, (2018). 2023 Eğitim vizyonu. Erişim adresi: https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ (11.12.2019)
 • Roberts, R. (2019). Transhumanism and education. Erişim Adresi ve Tarihi: https://medium.com/awecademy/transhumanism-and-education-51569c73347b (4.12.2019)
 • Sharma, R. C. vd., (2019), The landscape of Artificial Intelligence in open, online and distance education: Promises and concerns. Asian Journal of Distance Education, C.14, S. 2, s. 2.
 • Skageby, J. (2016). Editorial: Transhumanist politics, education, and design. Confero, S. 4, s. 5-9.
 • Sorgner, S. L. (2015). The future of education: Genetic enhancement and metahumanities. Journal of Evolution and Technology, S. 25, s. 31-38.
 • Thomas, M. C. (2015). Transhumanism in higher education: Social ımplications and ınstitutional roles. Proceedings of the Symposium on Emerging Technology Trends in Higher Education, http://epubs.utah.edu/index.php/emerge/article/view/1362, (Er. Tar.: 30.12.2019).
 • Uğur, S. (2018). Transhümanizm ve öğrenmedeki değişim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, S. 3, ss. 58-74.

0