Toplum 5.0: Olanaklar ve Handikaplar

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

Toplum 5.0 Olanaklar ve Handikaplar

Society 5.0: It’s Possibilities and Handicaps

Abdulkadir BÜYÜKBİNGÖL

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalı
abdulkadir.buyukbingol@gmail.com

Şevki IŞIKLI

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
sevki.isikli@marmara.edu.tr

Öz/Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) etkisiyle toplumsal ilişki kalıpları ve kişisel hayat yeniden inşa edilmektedir. Her zaman kişisel ve politik bir hedef olan mutlu ve müreffeh toplum ideali, farklı nedenlerden ötürü bugüne değin gerçekleştirilebilmiş değildir. Bununla birlikte Toplum 5.0 yaklaşımı, önerdiği sürdürülebilirlik anlayışı ile bu ideale yaklaşabileceğimizin işaretlerini barındırır. Bu makalede, süper akıllı toplum veya hayallerin toplumu olarak tanıtılan Toplum 5.0’ın elindeki olanaklar ve önündeki handikaplar analiz edilmektedir. Nitel analiz tekniğiyle gerçekleştirilen bu araştırma göstermektedir ki siyasi sınırların ve rekabetin ortadan kaldırıldığı küresel bir dünyada tüm kullanıcıların, küresel ekonomilerin ve devletlerin iş birliği yapabildiği bir dünya toplumu oluşturulabilir. Teknoloji temelli ve destekli Toplum 5.0 aşamasında insanlık, ilkel dönemlerinden bugüne kadarki gelişiminin en üst seviyesini deneyimlemiş olabilir. Makineleşme, teknolojikleşme ve dijitalleşme ekseninde hem teknolojinin yol açtığı küresel ve kronik sorunların hem de insanlığın geçmişten beri uğraştığı küresel sorunların bir kısmını çözülebilir.

Social relationship patterns and personal life are being rebuilt with the influence of information and communication technologies (ICT). The ideal of a happy and prosperous society, which has always been a personal and political goal, has not been realized until today for different reasons. However, the Society 5.0 approach contains the signs that we can approach this ideal with the sustainability understanding it proposes. In this article, the possibilities and handicaps in front of Society 5.0, which is introduced as a super-intelligent society or society of dreams, are analyzed. This research, carried out with the qualitative analysis technique, shows that in a global world where political borders and competition are eliminated, a world society can be created in which all users, global economies and states can cooperate. In the technology-based and supported Society 5.0 stage, humanity may have experienced the highest level of development from its primitive times to the present. On the axis of mechanization, technologicalization and digitalization, some of the global and chronic problems caused by technology and some of the global problems that humanity has been dealing with since the past can be solved.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Toplum 5.0, Süper Akıllı Toplum, Bilişim Sosyolojisi, Sürdürülebilirlik, Toplum Teorileri

Society 5.0, Super Smart Society, Information Sociology, Sustainability, Theories of Society

Kaynakça/References

 • B20. (2019). B20 Tokyo Summit Joint Recommendations – Society 5.0 For SDGS. Tokyo: B20.
 • Baudrıllard, J. (2003). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Cassıdy, E. (2017, Ağustos 18). Nisan 21, 2020 Tarihinde Sciencedaily.Com: Https://Www.sciencedaily.com/Releases/2017/08/170818123540.Htm Adresinden Alındı.
 • Castells, M. (2003). Enformasyon Çağı: Ekomomi, Toplum Ve Kültür – Cilt 1. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Congar, K. (2017, Şubat 2). Euronews.Com. Nisan 19, 2020 Tarihinde Https://Tr.Euronews.Com/2017/02/28/Avrupa-Nin-Akilli-Sehir-Leri Adresinden Alındı.
 • Doğan, M. (2017). Akıllı Şehirler Ve Dünya Şehirlerinin Geleceği. İtü , 32-35.
 • Eren, Z. U. (2019). Toplum 5.0 Ve Dijital Dünyada Toplumsal Dönüşüm Ve Eğitim 5.0. Dijital Dönüşüm Ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı (S. 169-206). İstanbul: Gelişim Üniversitesi.
 • Fao. (2019). Fao.Org. Nisan 2020, 22 Tarihinde Http://Www.Fao.Org/Publications/Sofa/2015/En/ Adresinden Alındı.
 • Fao. (2015). The State Of Food And Agriculture-Social Protection And Agriculture: Breaking The Cycle Of Rural Poverty. Roma: Fao.
 • Fao. (2019). United Nations Decade Of Family Farming 2019-2028. Global Action Plan.Roma: Fao.
 • Ferreıra, C. M., & Sepra, S. (2018, Kasım 5). Society 5.0 And Social Development. Mayııs 11, 2020 Tarihinde Preprınts.Org: Https://Www.Preprints.Org/Manuscript/201811.0108/V1 Adresinden Alındı.
 • Fırat, O. Z., & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler Ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 211-223.
 • Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi. Ankara: İmge.
 • Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming For A New Human-Centered Society. Spotlıght,47-50.
 • Gladden, M. E. (2019). Who Will Be The Members Of Society 5.0? Towards An Anthropology Of Technologically Posthumanized Future Societies. Social Sciences , 1-39.
 • Gregosz, D., & Rauchfuß, F. (2019). A Club For Egoists? Konrad Adenauer Stiftung , 1-7.
 • Hararı, Y. N. (2016). Homo Deus. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Harayama, Y. (2017, Ekim 7). Society 5.0: Aiming For A New Human-Centered Society. (M. Fukuyama, Röportajı Yapan)
 • Hitachi. (2018). Toward Realizing Electricity Systems To Support Society 5.0. Tokyo: The University Of Tokyo.
 • KEIDANREN. (2017). Society 5.0 -Co-Creating The Future- (Excerpt). Tokyo: Keıdanren.
 • KEIDANREN. (2016). Toward Realization Of The New Eeconomy And Society – Outline. Tokyo: Keıdanren.
 • Mcluhan, M. (2019). Yaradanımız Medya. İstanbul: Nora Kitap.
 • Miah, A. (2004). Be Very Afraid: Cyborg Athlete, Transhuman Ideals & Posthumanity. The Journal Of Evolution And Technology , 1-12.
 • Nair, G. (2018). Bilişim Kültürünün Toplum Üzerinde Etkisi Ve Yeni İnsan Tipinin Doğuşu.CÜ Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt 42 / 39-53 .
 • Nakanishi, H., & Kıtano, H. (2018). Society 5.0 – Co-Creating The Future. Tokyo: Keıdanren.
 • Öztornacı, E. (2019). Enerji Piyasaları Bağlamında Kamu Politikaları. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi/ , 25-37.
 • Öztuna, B. (2019). Toplum 5.0. Bursa: Ekin Basın Yayın Ve Dağıtım.
 • Öztürk, M. S. (2018). Siber Saldırılar, Siber Güvenlik Denetimleri Ve Bütüncül Bir Denetim Modeli Önerisi . Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 208-232.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 Ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 43-47.
 • Terzi, F., & Ocakçı, M. (2017). Kentlerin Geleceği: Akıllı Kentler. İtü , 10-13.
 • Tkachenko, N., Jarvıs, S., & Procter, R. (2017). Predicting Floods With Flickr Tags. Plos One, 1-13.
 • Toffler, A. (1981). Şok – Gelecek Korkusu. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga. İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Tutar, F., & Eren, M. V. (2011). Geleceğin Enerjisi: Hidrojen Ekonomisi Ve Türkiye. International Journal Of Economic And Administrative Studies , 1-26.
 • Undp. (2015). Nisan 2020, 22 Tarihinde Undp.Org: Https://Www.Tr.Undp.Org/Content/Turkey/Tr/Home/Sustainable-Development-Goals/Goal-3-Good-Health-And-Well-Being.Html Adresinden Alındı.
 • Vural, Z. B., & Bakır, U. (2007). Distopyan Perspektiften Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Ve İnsanlığın Geleceği. Selçuk Üniversitesi, İlteşim Fakültesi Akademik Dergisi , Temmuz.
 • Wang, X., Lı, L., Yuan, Y., Ye, P., & Wang, F.-Y. (2016). Acp-Based Social Computing And Parallel İntelligence: Societies 5.0 and Beyond. Sciencedirect , 377-393.
 • Yeşilorman, M., & Koç, F. (2014). Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 117-133.
 • Japan.Kantei. (2017, Mart 19). Mayıs 14, 2020 Tarihinde Japan.Kantei: Https://Japan.Kantei.Go.Jp/97_Abe/Statement/201703/1221682_11573.Html Adresinden Alındı.
 • Intel. (2019, Mayıs 05). Intell4.Com: https://www.intell4.Com/Gelecek-Yillara-Damga-Vuracak-Dijital-Teknolojiler-Galeri-182644 Adresinden Alındı.

0