Siber Uzaydaki Zamanın Tasviri

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 3 • Güz/Autumn 2019

Siber Uzaydaki Zamanın Tasviri

Definition of Cyberspace Time

Berrak BOSTANCI UZEL

Marmara Üniversitesi
berrak.bostanci@marun.edu.tr

Öz/Abstract


Zamanın nasıl deneyimlendiği sorusu çok eski bir sorudur ve birçok farklı bilim insanı bu soruya farklı disiplinler içerisinde cevaplar aramaya çalışmıştır. Bu çalışmada, iletişim ve bilgi teknolojilerinin yarattığı siber uzay ile bu siber uzay içerisindeki zaman kavramının nasıl deneyimlendiği ve tasvir edildiği sorusuna felsefi bir sorgulama yapılarak cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda literatür taramasına dayalı analitik bir yaklaşım içeren araştırmada, tarihsel süreç içerisinde insanın zaman kavramını nasıl tasvir ettiği ve bu tasvirlere hangi etkilerin sebep olmuş olabileceği konuları üzerinde durulmuştur. Çalışma içerisinde iletişim ortamlarındaki teknolojik gelişmelerin dil ve kültürel ortam bağlamında insanın düşünce yapısına etkilerini incelenmiştir. Ayrıca, günümüz dünyasında hızla gelişen akıllı teknolojiler, yapay zekâ ve internet nesneleri gibi konseptlerden yola çıkarak nomofobi konusuna değinilmiştir. Yine bu teknolojilerin ileride insan ırkını siborglara dönüştürüp dönüştüremeyeceği tartışılmaya çalışılmıştır. Sonuçta insanların hızla daha fazla dahil oldukları siber uzaydaki zaman kavramı ile üç boyutlu fiziksel dünyamızdaki zaman kavramı arasında bir ayrım yapılmasının gerekli olduğu görülmüştür.

The question of how time can be experienced is a very old question, and many different scientists have tried to find answers to this question in different disciplines. In this study, it has attempted to seek an answer to the question of how cyber space and the concept of time in this cyber space that created by communication and information technologies is experienced and depicted. In this context, in our research, which includes an analytical approach based on the literature review, it was investigated how human depicts the concept of time in the historical process and what effects it may have caused. In the study, the effects of technological development in communication environments on the thinking structure of people in the context of language and cultural environment were examined. In addition, nomophobia is mentioned by based on concepts such as smart technologies, artificial intelligence and internet of objects developing rapidly in today’s world. Again, it is tried to be discussed whether these technologies will transform the human race into cyborgs in the future. As a result, it has been observed that a distinction must be made between the concept of time in cyber space, where people are more and more involved, and the concept of time in our three-dimensional physical world.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Siber Uzay, Sanal Dünya, Zaman Tasviri, Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya

Cyberspace, Virtual World, Definition of Time, New Communication
Technologies, New Media

Kaynakça/References

 • Altuğ, T. (2008). Dile Gelen Felsefe. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları.
 • Aristotales. (2019). Fizik. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Augustinus. (2009). İtiraflar . İstanbul : Kabalcı Yayınevi.
 • Baudrilard, J. (2018). Tüketim Toplumu: Söylenceleri, Yapıları. İstanbul: Ayrıntı.
 • Berger, J. (2008). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Einstein, A. ve Infeld, L. (1994). Fiziğin Evrimi . Ankara: Onur Yayınları
 • Erdem, H., Türen, U. ve Kalkın. G. (2017, Ocak 1). Mobil telefon yoksunluğu korkusu(nomofobi) yayılımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4. doi:DOI: 10.17671/btd.30223
 • Gálik, S. ve Tolnaiová, S. (2019, Temmuz 25). Cyberspace as a new existential dimension of man [Online First]. doi: DOI: 10.5772/intechopen.88156
 • Greengard, S. (2017). Nesnelerin İnterneti. (M. Çavdar, Çev.) İstanbul: The MIT Press.
 • Harvey, D. (2010). Postmodernliğin durumu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hawking, S. (2019). Zamanın Kısa Tarihi . İstanbul: Alfa Basım.
 • Langone, J., Stutz, B. ve Gianopoulos, A. (2010). Sayıların İcadından Sicim Teorisine Bilimin 4000 Yıllık Resimli Serüveni. İstanbul: NTV Yayınları.
 • Işıklı, Ş. ve Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi. Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Ong, W. J. (2018). Sözlü ve Yazılı Kültür . İstanbul : Metis Yayınları .
 • TDK. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. Ocak 12, 2020 tarihinde Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr adresinden alındı.

0