Sanal İlişkiler Bağlamında Siber Flört

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 6 • Yaz/Summer

Sanal İlişkiler Bağlamında Siber Flört

Cyber Dating in the Context of Virtual Relationships

Mustafa ÇEĞİNDİR

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
mustafa.cegindir@gmail.com

Öz/Abstract

Flört ilişkilerinin fiziki veya sanal alem üzerinde gerçekleştirilmesi arasında farklar vardır. Siber uzamın özelliklerinden ve konumundan dolayı siber flört ilis?kisinde bireyleri etkileyen ve bireylerin davranışlarını değiştiren bazı dinamikler mevcuttur. Bu dinamikler sayesinde zaten bulanık olan flört ilişkisi sanal alem üzerinden icra edildiğinde daha bulanık hale gelebilmektedir. Bu bulanıklık sosyal bir gerçeklik olan siber flört ilişkisi üzerine durulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Siber alemin sunduğu imkanlar flört etme durumunu kolaylaştırmaktadır. Dijital ortamlardaki koşullar flört eylemini burada gerçekleştirmek için elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu sebeplerden ötürü flört ilişkisi günümüzde fiziki alandan uzaklaşarak sanal alanlarda daha çok gerçekleştirilen bir ilişki biçimi haline gelmiştir. Bu çalışmada flört, sanal ilişkiler, siber flört, anonimlik ve çevrim içi tanışma uygulamaları üzerine ulusal ve uluslararası yazına dair bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın amacı siber flört üzerine ulusal bir çalışma olarak literatüre ve ileride bu konularda çalışacak araştırmacıları katkı sağlamaktır.

There are differences between the realization of dating relationships in the physical and virtual world. Due to the characteristics and location of cyberspace, there are some dynamics that affect individuals and it changes individual’s behavior in the cyber dating relationship. Thanks to these dynamics, the already blurred dating relationship can become more blurred when performed over the virtual world. This blur reveals that cyber dating relationship, which is a social reality, should be emphasized. The possibilities offered by the cyber world make dating easier. The conditions in digital environments offer a favorable environment to perform the act of flirting here. For these reasons, the dating relationship has moved away from the physical area and has become a form of relationship that is more practiced in virtual spaces. In this study, national and international literature on dating, virtual relationships, cyber-dating, anonymity and online dating practices has been reviewed. The aim of the study is to contribute to the literature and future studies on this subject as a national study on cyber-dating.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Siber Flört, Sanal İlişkiler, Anonimlik, Çevrim İçi Arkadaşlık Uygulamaları

Dating, Siber Dating, Virtual Relationships, Anonymity, Online Dating Apps

Kaynakça/References

 • Aydoğan, B. (2020). Konum Temelli Çevrim içi Tanışma Uygulamalarını Kadınların Flört Deneyimi Açısından Düşünmek: Tinder ve Happn. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 287-313.
 • Baldan, G. A., & Akış, N. (2017). Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41-44. Bauman, Z. (2012). Akışkan Aşk. İstanbul: Versus Kitap.
 • Büyükpapuşçu, H. (2011). Ergenlikte Romantik İlişkiler: İnternetin Rolü. Ankara: Anklara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demirtaş, E. T. (2019). Flört Şiddeti: Okul Odaklı Önlem ve Müdahalede Engeller, İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Araştırması. İstanbul: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği.
 • Downey, J. L., & Vitulli, W. F. (1987). Self-report measures of behavioral attributions related to interpersonal flirtation situations. Psychological Reports, 899-904.
 • Givens, D. B. (1978). The nonverbal basis of attraction: Flirtation, courtship, and seduction. Psychiatry, 346-359.
 • Gomez-Urrutia, V., & Tello-Navarro, F. (2020). Gender, Love and The Internet: Romantic Online İnteractions İn Chilean Young People. Journal of Youth Studies, 1-13.
 • Henningsen, D. D., Braz, M., & Davies, E. (2008). Why Do We Flirt, Journal of Business Communication, 483-502.
 • Karaca, M. (2007). Aileyi Tehdit Eden Yeni Bir Tehlike: Sanal İlişkiler. e-Journal of New World Sciences Academy, 132-143.
 • Karagülle, A. E., & Çaycı, B. (2014). Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1-1.
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. L. (1998). nternet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?American Psychologist, 1017-1031.
 • Kray, L. J., & Locke, C. C. (2008). To Flirt or Not to Flirt? Sexual Power at the Bargaining Table. Negotiation Journal, 483-493.
 • Kurt, D. G., & Şabanoğlu, H. (2019). Teknoloji Çağında İlişki Biçimlerine Bir Bakış: Sanal Bağlanma. Türk Akademik Yayınlar Dergisi , 23-39.
 • Merkle, E. R., & Richardson, R. A. (2000). Digital Dating and Virtual Relating: Conceptualizing Computer Mediated Romantic Relationships. Family Relations, 187-192.
 • Murray, C. E., & Kardatzke, K. N. (2007). Dating Violence Among College Students. Journal of College Counseling, 79-89.
 • Okur, H. D., & Özkul, M. (2015). Modern İletişimin Arayüzü: Sanal İletişim Sosyal Paylaşım Sitelerinin Toplumsal İlişki Kurma Biçimlerine Etkisi (Facebook Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 213-246.
 • Stoicescu, M., & Rughinş, C. (2020). Learning About Self and Society Through Online Dating Platforms, eLearning & Software for Education, 513-522.
 • Türkoğlu, İ. E., Akbaş, T., & Çelikkaleli, Ö. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Flört Davranışlarına Göre Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik İnancının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-198.
 • Tüzer, V. (2011). İnternet, Siberseks ve Sadakatsizlik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 100- 116.
 • Whitty, M. T. (2003). Cyber Flirting. Theory & Psychology, 339-357.
 • Whitty, M. T. (2004). Cyber-Flirting: An Examination of Men’s and Women’s Flirting Behavior Both Offline and on the Internet. Behavior Change , 115-126.
 • Wysocki, D. (1998). Let your fingers do the talking: Sex on an adult chatline. Sexualities, 452-425.
 • Yıldırım, O., & Ünalan, D. (2020). Dijital Yerlilerin Sosyotelizm (Phubbing) Eylemlerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 277-297.
 • Yıldız, E. (2007). İnsan Duygularına Yeni Bir Yaklaşım: Duygu Sosyolojisi. Yeni Düşünceler, 129-129.

0