Reel Gerçeklikten Sanal Gerçekliğe Geçiş Bağlamında Haberin Gerçekliği Manipüle Etmesi Ve Sinemada Gerçeklik Algısı

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Reel Gerçeklikten Sanal Gerçekliğe Geçiş Bağlamında Haberin Gerçekliği Manipüle Etmesi Ve Sinemada Gerçeklik Algısı

In the Context of Transition from Real Really to Virtual Reality and the Manipulation of Reality of News and The Perception of Reality in Cinema

Tuğba MUTLUER

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ABD
mutluertugba@gmail.com

Öz/Abstract

Gerçekliğin ne olduğuna dair tarih boyunca birçok felsefi görüş ortaya koyulmuştur. Gerçeklik, geçmişten günümüze kadar merak edilen, sorgulanan bir kavram olmuştur. Gerçek, günümüzde yeniden ve yeniden üretilebilir bir olguya dönüşmüştür. Dolayısıyla gerçekliğin manipüle edilişi bütün medya organlarının ortaya koyduğu ürünler aracılığıyla sağlanabilmektedir. Haber, gerçekliğe müdahalesiyle birlikte insanların tutum ve davranışlarını da belirlemekte ya da değiştirebilmektedir. Bu hızı sağlayan teknoloji beraberinde haberin manipüle edilmesine olanak sağlamaktadır. Gerçekliğe müdahale sinemada da işlenmektedir. Görüntülerin nasıl manipüle edildiği ve izleyicinin bu görüntüleri algılaması sinemada da bir gerçeklik olduğunu ve bunun nasıl yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu makalede reel gerçeklikten sanal gerçekliğe geçiş bağlamında haberin gerçekliği manipüle etmesi ve sinemada gerçeklik algısı tartışılacaktır.

Many philosophical views have been put forward throughout history to learn what reality is. Reality has become a question that has been questioned from the past to the day. The truth has turned into a reproducible fact nowadays So manipulation of reality can be achieved through the products of all media organs. The news can identify or change people’s attitudes and behavior with intervention in reality. The technology that provides this speed allows the news to be manipulated with it. Intervention to reality is also performed in cinema. How the images are manipulated and how the viewer perceives these images and how they are guided is a reality in the cinema. The way in which the news is manipulated and the sense of reality in cinema will be discussed. In this article, the manipulation of news reality in the context of transition from real to virtual reality and the perception of reality in cinema will be discussed.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Gerçek, Gerçeklik, Haber, Sinemada Gerçeklik

Reality, Virtual Reality, News, Perception of Reality, Cinema

Kaynakça/References

 • Alankuş, S. (2005). Habercinin El Kitabı: Medya ve Toplum . İstanbul: IPS İletişim Vakfı 2. Baskı.
 • Aslan, K. (2002). Haberin Yol Haritası. İstanbul: Anahtar Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (2010). Sanat Komplosu: Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik. İstanbul: İletişim Yayınları, 2. baskı Çev: Elçin Gen; Işık Ergüden.
 • Baudrillard, J. (2011). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Çev: Oğuz Adanır.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 6. Baskı Çev: Oğuz Adanır.
 • Berger, J. (2012). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları, 18. Baskı Çev: Yurdanur Salman.
 • Burnet, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür? İstanbul: Metis Yayınları, 2. Baskı, Çev: Fisun Demir.
 • Can, H. (2012). Resimsel Kurguda Dışsal ve İçsel Gerçeklik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. Eskişehir.
 • Cannetti, E. (2012). Kitle ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 5. Basım, Çev: Gülşat Aygen.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü . İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Chomsky, N. (2002). Medya Gerçeği. İstanbul: Everest Yayınları 4.Baskı Çev: Osman Akınhay.
 • Cündioğlu, D. (2012). Sinema ve Felsefe. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Girgin, A. (1998). Haber Yazma Teknikleri. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Güngör, N. (2011). İletişim :Kuramlar, Yaklaşımlar.
 • İnal, A. (2005). Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış, içinde Habercinin El Kitabı: Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Yayınları Vakfı.
 • Kars, N. (2010). Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo Televizyom Haberciliği. İstanbul : Derin Yayınları.
 • Lotman, M. (2012). Sinema Göstergebilimi. İstanbul: Nirengi Kitap, 3. Baskı Çev: Oğuz Özügül.
 • Manaco, J. (2010). Bir Film Nasıl Okunur? İstanbul: Oğlak Yayınları, 12. Baskı, Çev: Ertan Yılmaz.
 • Marin, L. (2013). İmgenin İktidarları. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, Çev: Muna Cedden.
 • Mascelli, V. J. (2007). Sinemanın 5 Temel Öğesi. Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı, Çev: Hakan Gür.
 • Morss, B. S. (2009). Görmenin Diyalektiği. İstanbul: Metis Yayınları, Çev: Ferit Burak Aydar.
 • Pezzella, M. (2006). Sinemada Estetik. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, Çev: Fisun Demir.
 • Savaş, H. (2003). Sinema ve Varoluşçuluk. Ankara: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Sözen, E. (1999). Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi-Güç ve Refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Tokgöz, O. (2006). Temel Gzetecilik. Ankara: İmge Kitabevi, 5. Baskı.
 • Yılmaz, B. (2005). Küreselleşme Sürecinde Haberde Manipülasyon. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . Konya.
 • Yücel, H. (2013). İmgeden Yoruma. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Zizek, S. (2006). Kırılgan Temas. İstanbul: Metis Yayınları, Çev:Tuncay Birkan.

0