Neoliberalizm Çerçevesinde Eşitsizlik

Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num:9 • Güz/Autmunn

Neoliberalizm Çerçevesinde Eşitsizlik

Inequality in the Framework of Neoliberalism

Öz/Abstract

Bu çalışmada, adalet kavramından yola çıkılarak özgürlük ve eşitliğin belirlenimi yapılmıştır. Eşitlik kavramı temelinde eşitsizlik değerlendirilerek onun kuramsal, biçimsel ve fırsat eşitsizlikleri olmak üzere türleri eleştirilmiştir. Bu bağlamda, eşitsizliğin kaynakları bizi Neoliberalizm ve Küreselleşme sorununa götürmüştür. Bu iki kaynak çerçevesinde ortaya çıkan yozlaşma, yoksulluk ve şiddet-terör eylemlerinin ve kültürel kimlik eşitsizliğinin de sebepleri olarak vurgulanmıştır. Çalışmada, bilhassa fırsat eşitliği bağlamında gelir ve mülkiyet eşitliği sağlanmadıkça özgürlük ve adalet kavramlarının da anlam kazanamayacağı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sınırları ölçüsünde eşitsizliğin giderilmesi için çözüm önerisi sunulmuştur.

In this study, the determination of freedom and equality was made based on the concept of justice. On the basis of the concept of equality, inequality has been evaluated and its types have been criticized as theoretical, formal and opportunity inequalities. In this context, the sources of inequality have led us to the problem of Neoliberalism and Globalization. Corruption, poverty and violence-terrorist acts and cultural identity inequality emerged within the framework of these two sources were also emphasized as the causes. In the study, it is concluded that the concepts of freedom and justice cannot gain meaning unless income and property equality is ensured, especially in the context of equality of opportunity. A solution proposal has been presented to eliminate inequality within the limits of the study.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Sosyal Adalet Teorisi, Eşitsizlik, Biçimsel Eşitsizlik, Fırsat Eşitsizliği, Kültürel Sığınak Kimlik.

Social Justice Theory, Inequality, Formal Inequality, Inequality of Opportunity, Cultural Sanctuary Identity.

Kaynakça/References

 • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik (Çev: F. Akderin), Say Yayınları, Ankara, 2017.
 • Çaşkurlu, S., “küreselleşen işgücünün krizi ve küresel eşitsizlik”, Ekonomik Yaklaşım, Sayı 77, 2010, ss.49-100.
 • Çeçen, A., Adalet Kavramı, Astana Yayınları, Ankara, 2020.
 • Demir, A., John B. Rawls Eleştirel Bir Yaklaşım, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2018.
 • Demir, A., Kant Ahlak Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2020.
 • Güllüpınar, F.; Gökalp, Emre, “Neoliberal Zamanın Ruhu, Yaşam Boyu Öğrenme ve İstihdam İlişkileri: Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları’nın Eleştirel Bir Analizi”, Mülkiye Dergisi, Sayı 38, 2014, ss.67-92.
 • Kant, I., Pratik Aklın Eleştirisi (Çev: İ. Kuçuradi, Ü. Gökberk ve F. Akatlı), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2019.
 • Karakaş, M., “Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2006, ss.1-16.
 • Platon, Diyaloglar (Çev: T. Aktürel), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016.
 • Platon, Hıpparkhos Kleıtophon Rakipler (Çev: F. Akderin), Say Yay., Ankara, 2013.
 • Platon, Yasalar (Çev: C. Şentuna ve S. Babür), Pharmakon, Ankara, 2019.
 • Politzer, G., Felsefenin Temel İlkeleri (Çev: A. Özüpek), Dorlion, Ankara, 2019.
 • Proudhon, J., P., Fedarasyon İlkesi (Çev: M. Özaslan), Öteki Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • Rousseau, J., J., Siyasal Fragmanlar, Ekonomi Politik Üzerine Söylev (Çev: İ. Yerguz), Say Yayınları, Ankara, 2008.
 • Sayın, Ö., “Dünyada Yeni Eşitsizlik Anlayışları”, Sosyoloji Dergisi, Sayı 12-13, 2004, ss.159-171.
 • Şişman, Y., “Engelliler Açısından Eşitlik, Ayrımcılık ve Eğitim Hakkı”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Sayı 32, 2014, ss.57-85.
 • Urhan, V., “Siyaset Felsefesinde Adalet,Eşitlik,Özgürlük”, Kaygı, Sayı 26, 2016, ss.103-119.

0