Lisansüstü Öğrencilerin Dil Yetenekleri Üzerine Bir Çalışma

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

Lisansüstü Öğrencilerin Dil Yetenekleri Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Language Abilities of Graduate Students

Elif AKÇAY

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalı
elifakcay@marun.edu.tr

Öz/Abstract

Lisansüstü öğrenciler tez yazım dönemlerinde birçok sıkıntı ile karşılaşır. Araştırma yapabilmek, bilimsel bir çalışma ortaya koyabilmek, eleştirel düşünebilmek ne kadar önemliyse bunu anlamlı ve kurallarına uygun biçimde yazıya dökebilmek de o kadar önemlidir. Bu çalışmada amaç, ana dili Türkçe olan ve birçok Türkçe dersten ve Türkçe yeterlilik ölçen sınavdan geçen öğrencilerin Türkçe yazdıkları tezlerdeki dil bilgisi hataları üzerinden dil yeterliliklerinin ölçülmesidir. Bu hatalar öğrencinin ana dili doğru kullanmadaki yetersizliklerini göstermektedir. Çalışmada hipotez,“lisansüstü öğrencilerin ana dillerindeki yeterlilikleri ve yazma becerileri hedeflenenden daha düşüktür” şeklinde belirlenmiştir. Bu çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinden literatür taraması ve içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma ortaya koyarken onu düzgün dil anlatım kurallarıyla yazıya dökemediği görülmüştür.

Graduate students encounter many difficulties during their thesis writing period. It is as important to be able to conduct research, to present a scientific study and to think critically, as it is to be able to write it meaningfully and in accordance with its rules. The aim of this study is to measure the language proficiency of graduate students whose native language is Turkish through the spelling mistakes in their thesis written in Turkish, despite passing many Turkish courses and Turkish proficiency exams. These mistakes show the student’s inability to use the mother tongue correctly. In this study, the hypothesis was determined as "the proficiency and writing skills of graduate students in their mother tongue are lower than the targeted one." In this study, literature review and content analysis among qualitative data analysis methods were used. As a result of the study, it was seen that graduate students were not able to write a scientific research with proper language expression rules.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Türkçe Dil Yeterliliği, Lisansüstü Eğitim, Akademik Yeterlilikler, Dil Sorunu

Turkish Language Proficiency, Postgraduate Education, Academic Requirements, Language Problem

Kaynakça/References

 • Baird, L. L. (1997). Completing the dissertation: Theory, research, and practice. New Directions for Higher Education, 1997(99), 99-105.
 • Bakioğlu, A. ve Gürdal, A. (2001). Lisansüstü tezlerde danışman ve öğ rencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 9-18.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 129-135.
 • Başfırıncı, Çiğdem Şahin (2008). Bir Pazarlama İletişim Medyası Olarak Web Ortamında İçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri ve Olası Çözüm Önerileri. Yönetim, Yıl: 19, Sayı: 61, Ekim, s. 52-71.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Day, R. A. (2000). Bir Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev. Gülay, Aşkar Altay). Ankara: Tübı̇tak Yayınları.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F. ve Hook S. A., (2010). Academic Literacy: The Importance and Impact of Writing across the Curriculum- A Case Study – Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Cilt: 10, Sayı: 2, 34 – 47.
 • Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, (2020). MEB-Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı, http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/10084528_No14_LGS_2020_Merkezi_Sinavla_Yerlesen_Ogrencilerin_Performansi.pdf.
 • Germeroth, D. (1991). Lonely days and lonely nights: Completing the doctoral dissertation. Association for Communication Administration Bulletin, 76, 60-89.
 • Gökdayı, H. (2008). Dil Kullanımını Değerlendirmede Doğru ve Yanlış. Erdem Dergisi, Sayı: 51, 91-109.
  Green, K. E. ve Kluever, R. C. (1997). The dissertation barriers scale. Chicago, IL: Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 410 253).
 • Günay, D. (2013). Dil ve İletişim, Papatya Yayınları, 2.Basım.
 • Güneş F. (2013). Dı̇l Bı̇lgı̇sı̇ Öğ retı̇mı̇nde Yenı̇ Yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Jairam, D., ve Kahl Jr., D. H. (2012). Navigating The Doctoral Experience: The Role Of Social Support In Successful Degree Completion. International Journal of Doctoral Studies, 7,
  311-329.
 • Kan, M.O., (2017). Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. İnsan ve Toplum Bı̇lı̇mlerı̇ Araştırmaları Dergı̇sı̇, Cilt: 6, Sayı: 2, 1037-1048.
 • Liechty, J. M., Schull, C. P. ve Liao, M. (2009). Facilitating dissertation completion and success among doctoral students in social work. Journal of Social Work Education, 45(3), 481-497.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, (2016), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5.
 • Miller, A. B. (2009). Finish your dissertation once and forall! How to overcome psychological barriers, get results, and move on with your life. Washington, DC: American Psychological
  Association.
 • Sevinç, B. (2001), “Türkiye’ de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Uygulamalar”, DEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 1, ss.25-40.
 • Suna, Ç., Karadağ, R. ve Selanik Ay, T. (2007). Yüksek Lisans Programı Öğ rencilerinin Bilimsel Araştırma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüş leri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir.
 • Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Pres.
  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2018). https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-derscizelgeleri/kategori/7 .
 • Tok, M., Ünlü, S., (2014). Yazma Becerisi Sorunlarının İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Görüş leri Doğrultusunda Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 50, 73-95.
 • Torrance, M. (2012). Studies in writing: current trends in european research. Bingley [UK]:Emerald.
 • Ünal, Ç., İlter İ., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010 14 (2): 147-164.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3),
  1767-1781.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri. International Journal Of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, B. (2015). İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle. Literatürk Academia Yayınları.

0