İnsan-Hayvan Etkileşimi Üzerine Gömülü Teori Denemesi

Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 8 • Yaz/Summer

İnsan-Hayvan Etkileşimi Üzerine Gömülü Teori Denemesi

Grounded Theory Essay on Human-Animal Interaction

Semra AĞAÇ SUCU

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
semraagacsucu@gmail.com.

Öz/Abstract

Dijital çağda insan-makine etkileşimini sağlayan ara yüzler, giderek insan gibi düşünebilen algoritmalara everilmektedir. Bilim insanlarının bugün en temel uğraşı, duygularımızı anlayabilen etkileşimli makineler tasarlamaktır. Bunun için yapay zekâ alanında, makine öğrenmesi ve derin öğrenmede hayvan eğitim modelleri kullanılmaktadır. Bağlam farkında etkileşimli sistemlerinin temel özelliği tıpkı hayvanlarda olduğu gibi çevre ve ortamla iletişim halinde olmalarıdır. Ancak duyguları anlayabilen etkileşimli makinelerin tasarlanması, hayvanla etkileşimde gömülü olan unsurların bulunmasıyla mümkün olabilir. Bu çerçevede bu çalışmada, insan-hayvan etkileşiminde şu ana kadar bize görünür olmayan örtük bir boyutun olup olmadığı araştırılacaktır. Gömülü Teori (GT) yönteminin uygulanacağı bu araştırmanın amacı, insan-hayvan etkileşiminde şu ana kadar bilmediğimiz boyutların olup olmadığını incelemektir. Bu çalışmanın diğer bir hedefi de nitel veri analizine indirgenen GT’nin doğru uygulandığı modellerlerken birini literatüre kazandırmaktır.

Interfaces that enable human-machine interaction in the digital age are gradually evolving into algorithms that can think like humans. The primary concern of scientists today is to design interactive machines that can understand our emotions. For this, animal training models are used in the field of artificial intelligence, machine learning and deep learning. The main feature of context-aware interactive systems is that they are in communication with the environment, just as in animals. But designing interactive machines that can understand emotions is possible by finding the elements grounded in animal interaction. In this context, in this study, it will be investigated whether there is an implicit dimension in human-animal interaction that has not been visible to us until now. The purpose of this research, in which the Grounded Theory method will be applied, is to examine whether there are dimensions in human-animal interaction that we do not know until now. Another goal of this study is to bring one of the models in which GT, which is reduced to qualitative data analysis, is applied correctly, to the literatüre.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Gömülü Teori, Temellendirilmiş Kuram, Kişileştirme (Fabl), Animizm, İnsan – Hayvan Etkileşimi.

Grounded Theory, Theoretical Coding, Personification, Fable, Animism, Human-Animal Interaction.

Kaynakça/References

 • Arık, F., & Arık, I. (2016). Grounded Teori Metodolojisi Ve Türkiye’de Grounded Teori. Akademik Bakış Dergisi(58.sayı), 285-309.
 • Birks, M., & Mills, J. (2015). Grounded theory: a practical guide. 2nd ed. London: SAGE.
 • Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: perspective and method. University of California Press. Berkeley: University of California Press.
 • Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). Grounded theory in historical perspective: an epistemological account. . C. K. Bryant A içinde, The Sage handbook of grounded theory (s. 31–57). CA: SAGE.
 • Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis.Sage. London: Sage.
 • Eren, İ. (2019). Mekanda Animizm Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley: CA: Sociology Press,.
 • Glaser, B. G. (2004). Remodeling Grounded Theory. Qualıtatıve Socıal Research, 5(2), http://www.qualitative-research.net/fqs/.
 • Glaser, B. G. (2004). Remodeling Grounded Theory. Qualıtatıve Socıal Research, 5(2), http://www.qualitative-research.net/fqs/.
 • Glaser, B. G. (2004). Remodeling Grounded Theory. Qualıtatıve Socıal Research, 5(2), http://www.qualitative-research.net/fqs/.
 • Glaser, B. G. (2004). Remodeling Grounded Theory. Qualıtatıve Socıal Research, 5(2).
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). Discovery of Grounded Theory. Mill Valley, Ca.:. Mill Valley,: Sociology Press.
 • Glaser, B., & Holton, J. (2004). . Remodeling grounded theory. Qualitative Social Research , 1-22.
 • Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu, Geç Yirminci Yüzyılda Bilim, Teknoloji ve Sosyalist-Feminizm. (O. Akınay, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Hetrick, J. (2014). Signifying Semiotics. 8(14), 53-685.
 • Işıklı, Ş., & Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi, Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi,. İstanbul: Birleşik Yayınları.
 • Kafka, F. (2019). Dönüşüm (62 b.). (A. Cmal, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Melitopoulos, A., & Lazzarato, M. (2012). Assemblages: Félix Guattari and Machinic Animism. 36.
 • Nathaniel, A. (2021). Classic Grounded Theory: What it Is and What it Is Not. The Grounded Theory Review, 20(1).
 • Sbaraini, A. (2011). How to do a grounded theory study: a worked example of a study of dental practices. BMC Medical Research Methodology volume, 11(28).
 • Stough, L. M., & Lee, S. (2021). Grounded Theory Approaches Used in Educational Research Journals.International Journal of Qualitative Methods, 20.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Thousand Oaks CA. SAGE.
 • Şahin, E. Ö. (2015). Yeni Medyada Etkileşim ve Gizli Etkileşim İlişkisi . A. Çetinaya, & Ş. Ö. Kırık içinde, Bilişim ve… (s. 31-59). İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Şener, E. (2019). Gömülü Teori Yaklaşımının Yönetim Araştırmalarında Kullanımı. Nitel Sosyal Bilimler- Qualitative Social Sciences, 1(1), 22-47.
 • Ungan, S. (2007). Fabl Türünün Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Günümüzde Bu Türden Yararlanma Olanakları. Türk Edebiyatı Dergisi.

0