Doğal Yaşam Formundan Artırılmış Bedene Geçiş Transhümanizm

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

Doğal Yaşam Formundan Artırılmış Bedene Geçiş Transhümanizm

Transition from Natural Life Form to Enhancement Body: Transhumanism

Tuğçe İYİGÜNGÖR

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalı
tugceiyigungor@gmail.com

Öz/Abstract

Transhümanizm, insan türünün bilim ve teknoloji yardımıyla sınırlı fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin ötesine geçebileceğini varsayar. Transhümanist söylemde önemli bir yeri olan teknolojik tekillik ise yapay zeka çalışmalarının etkisiyle insan türü için radikal evrimsel değişimlere sebep olabilecek bilimsel uygulamaları kapsar. Bu nedenle makine ve insan arasında bir birleşim (converge) yaşanacağını, teknoloji özerk hale geldiğinde ve sürekli olarak kendini geliştirdiğinde biyolojik sınırların ötesinde bir üst-insanın (post-human) ortaya çıkacağını savunur. Yapılan araştırmada transhümanizm ve tekillik kavramları ayrıntılı olarak inelenmiş, teknolojik ilerlemelere paralel olarak yaşanan fiziksel ve zihinsel gelişim süreci ve mevcut durumu ele alınmıştır. Transhümanizmin yapay zeka gelişimine umut bağladığı, muazzam ve devrimci bir sürece zemin oluşturan teknolojik gelişmelerden faydalandığı ve teknolojiyi bu yolda bir vasıta olarak gördüğü savunulmuştur. Aynı zamanda günümüzde makine ve insan birleşiminin gerçekleştiği, giderek daha fazla gelişme potansiyelinin olduğu ve teknolojik uygulamalar ile insan bedeninin sınırlı biyolojik yapısından kaynaklanan sorunlara çözüm üretilebileceği iddia edilmiştir. Bu çalışma literatür taramasına dayalı analitik bir çalışmadır.

Transhumanism assumes that the human species can transcend their limited physical and mental capacities with the help of science and technology. Technological singularity, which has an important place in the transhumanist discourse, includes scientific applications that can cause radical evolutionary changes for the human species with the effect of artificial intelligence studies. Therefore, argues that there will be a converge between machine and human, when technology becomes autonomous and constantly improves itself, a post-human will emerge beyond biological boundaries. In the study, the concepts of transhumanism and singularity were examined in detail. In parallel with technological advances, the physical and mental development process and its current situation have been discussed. It has been advocated that transhumanism puts hope in the development of artificial intelligence, benefited from technological developments on an enormous and revolutionary evolutionist ground, and technology has been a tool in this way. At the same time, it has been claimed that today the combination of machine and human takes place, that there is much more developmental potential and that solutions can be produced for problems arising from the limited biological structure of the human body with technological applications.This study is an analytical study based on literature review.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Transhümanizm, Tekillik, Üst-insan, Yapay Zekâ

Transhumanism, Singularity, Post-human, Artificial Intelligence

Kaynakça/References

 • Aksu, Z. U. ve Işıklı, Ş. (2019). Teknolojik zehirlenme, semptomları ve teknolojik düzen. Isophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi. Yıl 2019, Sayı 2, ss. 57-87.
 • Alonzo, I. (2020, Ağustos 26). Scientists Invent Micro Robots for Surgery in a Medical Field Breakthrough They Enter Through Bloodstream! Ekim 12, 2020 tarihinde Techtimes,
  https://www.techtimes.com/articles/252069/20200826/scientists-invent-microrobots-surgery-medical-field-breakthrough-enter-through.htm adresinden alındı.
 • Altay, D. (2003). Küresel Köyün Medyatik Mimarı: Marshall McLuhan. Kadife Karanlık.(9-48). Nurdogan Rigel, Gül Baltuş vd. (Ed.). İstanbul: Su Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2020). Simulakrlar ve Simülasyon. (O. Adanır Çev). Ankara: DoğuBatı Yayınları
 • Bellon, T. (2020, Ağustos 28) ‘Three little pigs’: Musk’s Neuralink puts computer chips inanimal brains. Ekim 12, 2020 tarihinde Reuters: https://www.reuters.com/article/ustech-neuralink-musk-idUSKBN25O2EG adresinden alındı.
 • Bostrom, N. (2003).The Transhumanist FAQ. Los Angeles: World Transhümanist Association. Erişim adresi: https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf
 • Bostrom, N. (2005a). A History of Transhumanist Thought. Journal of Evolution and Technology, Cilt.14 Sayı. 1, ss. 1-25
 • Bostrom, N. (2005b). Transhumanist Values. Review of Contemporary Philosophy, Sayı. 4, ss.3-14.
 • Bostrom, N. (2015, Mart). Bilgisayarlarımız Bizden Zeki Olduğu Zaman Ne Olacak? Mayıs 9, 2021 tarihinde TED: https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are?language=tr adresinden alındı.
 • Braingate.com. (2020) About BrainGate. Ekim 9, 2020 tarihinde https://www.braingate.com/about/ adresinden alındı.
 • Bunge, M. (2014) Philosophical Inputs And Outputs of Technology. S. Robert , D. Val (ed.) Philosophy of Technology. UK: Wiley-Blackwell, ss. 191-200.
 • Carmichael, J. (2016, Eylül 20). “Elon Musk : ‘A.I.-Human Symbiote’ Will Prevent A.I. Domination”. Ekim 2, 2020 tarihinde .2020 Inverse: https://www.inverse.com/article/21157-elon-musk-ai-human-symbiote-neural-lace adresinden alındı.
 • Cohen, R. ve Balen, T. V. (2016). The Immortal. Ekim 18, 2020 tarihinde The Immortal: https://www.cohenvanbalen.com/work/the-immortal# adresinden alındı.
 • Common Accounts. (2016). “Akıcılaşmak: Gangnam’ın Kozmetik Protokolleri” (Going Fluid:The Cosmetic Protocols of Gangnam), Biz İnsan Mıyız?, 3 İstanbul Tasarım Bienali. Yıl: 22 Ekim – 20 Kasım 2016, İstanbul: İKSV Yayını, ss. 474-477
 • Dağ, A. (2017, Ekim). Hümanizmin Radikalleşmesi Olarak Transhümanizm. Felsefi Düşün(9),46-68.
 • Gelles, D. (2009) “Immortality 2.0: A Silicon Valley Insider Looks at California’s Transhumanist Movement”. Ekim 16, 2020 tarihinde Questia: https://www.questia.com/read/1G1-191218442/immortality-2-0-a-silicon-valley-insider-looks-at adresinden alındı
 • Grossman, T. (2001, Mart 27). The Transhuman Singularity. Ekim 16, 2020 tarihinde Kurzweilai.net: https://www.kurzweilai.net/the-transhuman-singularity adresinden
  alındı.
 • Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu. (O. Akınbay Çev). İstanbul: Agora Kitaplığı
 • Haraway, D. (2010). Başka Yer, Çev. Güçsal Pusar, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Hekimi, S. andve L. Guarente, L. (2003). “Genetics and the Specificity of the Aging Process. Science.” Yıl 2003, Cilt. 299, Sayı, 5611, ss. 1351-1354.
 • Hochberg, L. R., Bacher, D., Jarosiewicz, B., Masse, N. Y., Simeral, J. D., Vogel, J., .. Donoghue, J. P.(2012). Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm. Nature. Yıl 2012, Cilt. 485, Sayı, 7398, ss. 372–375
 • humanityplus.org. The Philosophy of Transhumanism. Mayıs 9, 2021 tarihinde https://humanityplus.org/transhumanism/philosophy-of-transhumanism/ adresinden alındı.
 • Huxley, J. (1957). New Bottles for New Wine. Londra: Chatto & Windus.
 • Huxley, J. (1958). A Book that Shook the World: Essays on Charles Darwin’s Origin of Species.
 • Julian Huxley, Reinhold Niebuhr, Swami Nikhilanada, Theodosius Dobzhansky (ed.)Michigan: University of Pittsburgh Press
 • Işıklı, Ş., Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi. Ankara: Birleşik
 • Klang, T. (1985). Biological Science :A Molecular Approach. Colorado Spring: The Colorado College Press.
 • Kulshreshth A., Anand A., Lakhanpal A. (2019). Neuralink- An Elon Musk Start-up Achievesymbiosis with Artificial Intelligence. 2019 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS). Hindistan, ss. 1-5.
 • Kurzweil, R. (1999). The Age of Spiritual Machines. New York: Viking.
 • Kurzweil, R.(2002). The Alcor Conference On Extreme Life Extension. Essay collection | The Ray
 • Kurzweil Reader Erişim adresi: https://www.kurzweilai.net/pdf/RayKurzweilReader.pdf
 • Kurzweil, R. (2019). İnsanlık 2.0. (M. Şengel, Çev.) . İstanbul: Alfa.
 • Kurzweil, R. (2014) Hibrit Düşünmeye Hazır olun. Ekim 16, 2020 tarihinde TED: https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_get_ready_for_hybrid_thinking/transcript?source=facebook&language=tr#t-493538 adresinden alındı.
 • Kurzweilai.net. (2019, Nisan 1). at First Sight: artificial retina for patients. Ekim 16, 2020 tarihinde https://www.kurzweilai.net/artificial-retina-receives-fda-approval
  adresinden alındı.
 • Leonhard, G. (2020). Teknolojiye Karşı İnsanlık. (C. Akkartal Çev.) İstanbul: Siyah Kitap.
 • Matthews- King, A. (2018, Şubat 12). Cancer-hunting ‘nanorobots’ able to shrink tumours by cutting off blood supply. Eylül 13, 2020 tarihinde Independent: https://www.independent.co.uk/news/health/cancer-hunt-nanorobots-tumours-shrink-cut-bloodsupply-robots-treatment-a8206801.html adresinden alındı.
 • More, M. (2018). Transhümanizm ve İnsanlığın Yeni Çağı., Eylül 12, 2020 tarihinde https://www.mmo.org.tr/istanbul/haber/transhumanizm-ve-insanligin-yeni-cagi adresinden
  alındı.
 • More, M.(2013). “The Philosophy of Transhumanism”, More, M., Vita‐More N. (Ed.), The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology,
  and Philosophy of the Human Future, New Jersey: John Wiley & Sons, ss. 3-17.
 • Moyer, D. (2018, Kasım 28). The Gateway to Advanced Neuroprosthetics: Jessica Feldman talks BrainGate and BCI. Ekim 12, 2020 tarihinde Emerj: https://emerj.com/aipodcast-interviews/the-gateway-to-advanced-neuroprosthetics-jessica-feldman-talksbraingate-and-bci/ adresinden alındı.
 • Narmanlıoğlu, H. (2019) “İnsan ve Doğa İlişkisinde Hollywood Yıldızı Hayvanlar,” Sosyoloji Divanı, Yıl 2019, Cilt.7, ss.61-74,
 • Ottmann, H. (2002). Leben-Tod-Menschenwürde. Positionen zur gegenwärtigen Bioethik. (Renate Breuninger Ed.) Ulm: Humboldt-Studienzentrum
 • Patel, S., Patel R., Shukla, S. (2014). Study of Brain Machine Interface System. International Journal for Scientific Research & Development. Yıl 2014, Sayı 9, Cilt. 2, ss. 405- 408.
 • Solon, O. (2012, Eylül 6). , Smart drugs to ‘moral enhancement’: a chemical approach to transhumanism. Eylül 15, 2020 tarihinde Wired: https://www.wired.co.uk/article/chemical-enhancement adresinden alındı.
 • SpaceX. Şubat 21, 2020 tarihinde https://www.spacex.com/ adresinden alındı.
 • Thinktech (2020, Temmuz 7). Elon Musk ve Neuralink. Ekim 12, 2020 tarihinde https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/137202014295810_stm_blog_neuralink.pdf adresinden alındı.
 • Thomas, A. (31 Temmuz 2017, Temmuz 31). “Super-intelligence and eternal life:transhumanism’s faithful follow it blindly into a future for the elite”. Ekim 14, 2020
  tarihinde The Conversation: https://theconversation.com/super-intelligenceand-eternal-life-transhumanisms-faithful-follow-it-blindly-into-a-future-for-theelite-78538 adresinden alındı
 • Vermeij, G. J. (1991). When biotas meetunderstanding biotic interchange. Science. Yıl 1991, Cilt. 253, Sayı, 5024, ss. 1099-1104
 • Walker, M. (1994). Becoming Gods. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Australian National University
 • Walker, M. (2011). Happy-people-pills for all. International Journal of Wellbeing. Sayı 1, Cilt1, ss. 127-148
 • Wolbring, G. (2008). ‘Oscar Pistorius and the future nature of Olympic, Paralympic andother sports’. SCRIPT-ed. Yıl 2008, Sayı 1, Cilt. 5, ss. 140-160, Volume 5, Issue 1.
 • Tepe, S.(2018). Bedene Bakış: Transhümanist İzler. Social Sciences Studies Journal. Yıl 2018, Sayı 19, Cilt. 4, ss. 2105- 2110
 • Yogesh, B. (2018, Ağustos 23). ‘Funding for Nanotechnology Initiative Reaches US$27 Billion. Ekim 12, 2020 tarihinde Investingnews: https://investingnews.com/daily/techinvesting/nanoscience-investing/nanotech-investing/funding-for-naotechnology-initiative/ adresinden alındı.

0