Dijitalleşmenin Transhümanizme Etkisi

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 2 • Bahar/Spring 2019

Dijitalleşmenin Transhümanizme Etkisi

The Effects of Digitization on Transhumanism

Mahir Fatih ÜNAL

Marmara Üniversitesi
irtibat@mahirfatih.com

Öz/Abstract

Dijitalleşme, depolama alanları ve erişim maliyetlerinde yaşanan düşme, mobilleşme ve ekranlaşma ile beraber büyük bir ivme kazanmıştır. Yaşadığımız bu çağda verileştirilmemiş hiçbir şey kalmadığı gibi hemen her şey dijitalleşmiştir. Transhümanizmin hedefi durumundaki üst-insana ulaşma ideali, gelişen teknoloji ile mümkün olma aşamasına gelmiştir. Durmaksızın devam eden dijitalleşme süreci ile beraber transhümanizm, insanı yeni bir devrimsel sürece hazırlamaktadır. Bu süreçte insan, 0 ve 1’lerden oluşan ikili sayı sisteminde kendine bir yer edinerek ilerlemekte ve yeni bir form ile karşılaşmaktadır. Yapılan araştırmada, dijitalleşme sürecinin transhümanizmi nasıl etkilediği üzerinde durulmuş; “İnsan, insan olarak kalabilecek midir?”, “Limit ve sınırları değişen insan, ontolojik olarak mevcut insan ile aynı insan mıdır?”, “İnsanın yaşadığı böylesi bir transformasyon sonrası geleneksel değerler ve ilkeler hala geçerliliğini koruyabilecek midir?” sorularına cevaplar aranmıştır. Bu çalışma, literatür taramasına dayalı analitik bir çalışmadır. Araştırma neticesinde insana ait tanımın yeniden yapılması, sınırlarının yeniden çizilmesi ve varlık, etik, değer gibi felsefi konularda yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

The decline in digitization, storage areas and access costs have gained momentum along with mobilization and shielding. As almost everything is dataficated in this age we live, there is nothing left being digitization. The ideal of reaching the post-human as the target of transhumanism is at the stage of becoming possible with the developing technology. Together with the non-stop digitization process, transhumanism prepares human for a new revolutionary process. In this process, the human being takes a place in the binary number system consisting of 0 and 1 and progresses to a new form. In this study, it has been emphasized how digitization process affects transhumanism. Questions like “Will human be able to remain human?”, “Are the human beings bounded by limits and boundaries ontologically the same as existing human beings?”and “Are the traditional values and principles that human beings still survive?” have been answered. This study is an analytical study based on literature review. As a result of the research, it has been concluded that new definitions should be made on the reconstruction of the human definition, redrawing the boundaries and philosophical issues such as existence, ethics and value.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Dijitalleşme, Transhümanizm, İnsan 2.0, Nesnelerin İnterneti

Digitization, Transhumanism, Human 2.0, Internet of Things

Kaynakça/References

 • Çelik, E. E. (2017, Ekim). İnsan ve Sonrası. Felsefi Düşün(9), 31-45.
 • Özsoy, S. (2015). Güneş Merkezli Evren Anlayışı: Kopernik, Kepler Ve Galilei Neyi Değiştirdi? FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 95-111.
 • Akın, G., Koca Özer, B., & Gültekin, T. (2004). İnsanın Evrim Sürecine Ait Bir Hipotezin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44(1), 111-124.
 • Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Eğitim Ortamlarında Kullanımı. AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi.
 • Altuner, İ. (2017). Rönesans ve Modern Dönemde Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 • Başaran, E., Aras, S., & Cansaran Duman, D. (2010). Genomik, Proteomik, Metabolomik Kavramlarına Genel Bakış ve Uygulama Alanları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi.
 • Basalla, G. (2013). Teknolojinin Evrimi. Doğu Batı Yayınları.
 • Bilim Teknik. (2014, Kasım). Antibiyotikler. Nisan 15, 2019 tarihinde http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/antibiyotikler_poster.pdf adresinden alındı.
 • Bostrom, N. (2003). The Transhumanist FAQ. Nisan 15, 2019 tarihinde https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf adresinden alındı.
 • Bruderer, H., & Hill, R. K. (2019, Şubat). Seeking Digital Humanities, IT Tech Support. Communications of the ACM(62), 8-9.
 • Candır, K. (2016, Ekim 27). Teknolojide Kirilma Noktasi ve Nesnelerin Interneti [Webrazzi Online IoT]. Şubat 25, 2019 tarihinde Youtube: https://youtu.be/fqR2LcMmISk adresinden alındı.
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi – Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür 1. Cilt. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cevizci, A. (2009). Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a. Say Yayınları.
 • Cevizci, A. (2017). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • Dartman, B. (2009). Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1-15.
 • Dağ, A. (2017, Ekim). Hümanizmin Radikalleşmesi Olarak Transhümanizm. Felsefi Düşün(9), 46-68.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2001). Felsefe Nedir? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demir, A. (2018). Ölümsüzlük ve Yapay Zekâ Bağlamında Trans-hümanizm. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology(30), 95-104.
 • Ege, B. (2013, Aralık). Moore Kanunu ve Post-Silisyum Çağına Doğru. Bilim ve Teknik(553).
 • Evrim Ağacı. (2013, Aralık 9). Evrim ve Evrim Teorisi: Yasalar ve Teoriler – Farkları Nelerdir, Neden Önemlidir? Şubat 25, 2019 tarihinde https://youtu.be/FOgcxisnG7k adresinden alındı.
 • Fukuyama, F. (2004, Eylül). The World’s Most Dangerous Ideas. Nisan 15, 2019 tarihinde Washingtonpost.Newsweek Interactive, LLC: https://philosophy.as.uky.edu/sites/default/files/Transhumanism%20-%20Francis%20Fukuyama.pdf adresinden alındı.
 • Görçün, Ö. F. (2016). Endüstri 4.0. İstanbul: Beta.
 • Gürsoy Sökmen, M., & Gürkan, Ö. D. (2019). Metis Ajanda 2019: İnsan Nedir ki? Metis Yayınları.
 • Hançerlioğlu, O. (1995). Düşünce Tarihi. Remzi Kitabevi.
 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens. Kolektif Kitap.
 • Harari, Y. N. (2019, Ocak 9). Şubat 25, 2019 tarihinde https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans adresinden alındı.
 • Huxley, A. (2003). Kalıcı Felsefe. İnsan Yayınları.
 • Işıklı, Ş. (2019, Ocak 24). Transhümanizm Çağında Etiğin İmkanı. Şubat 10, 2019 tarihinde Youtube: https://youtu.be/ASPn4Wz4dCU adresinden alındı.
 • Işıklı, Ş., & Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi. Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • İdil, M. (2016). Modern Astronominin Kurucusu: Kopernik. Bütün Dünya, 119-123.
 • Ülgen, P. (2018, Kasım 28). Avrupa’nın Aydınlık Yüzü: 12. Yüzyıl Rönesansı. Şubat 15, 2019 tarihinde Beyaz Tarih: https://beyaztarih.com/orta-cag-tarihi/avrupanin-aydinlik-yuzu-12–yuzyil-ronesansi adresinden alındı.
 • Ünal, F. (2015). Büyük Veri ve Semantik. İstanbul: Abaküs.
 • İnalcık, H. (2013). Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Küçükcan, B. (2006). Dünden Bugüne Matbaanın Serüveni. Milli Kütüphanemizin İlk Yöneticisi Leman Şenalp’e Armağan (s. 158-172). içinde Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
 • Keskin, İ. (2014). 18. Yüzyıl Sonunda Matbaanın Yeniden Doğuşu Alois Senefelder Ve Litografi. rh+ Artmagazine, 30.
 • Kuhn, T. S. (2007). Kopernik Devrimi. İmge Kitabevi.
 • Leonhard, G. (2018). Teknolojiye Karşı İnsanlık. (C. Akkartal, & İ. Akkartal, Dü) İstanbul: Siyah Kitap.
 • Lewin, R. (1998). Modern İnsanın Kökeni. Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
 • Mahootian, F. (2012). Ideals of Human Perfection: A Comparison of Sufism and Transhumanism. K. L. Mossman, & H. T. Samuel içinde, Building Better Humans?: Refocusing the Debate on Transhumanism (Beyond Humanism: Trans- and Posthumanism / Jenseits des Humanismus: Trans- und Posthumanismus) (s. 133-156). Peter Lang.
 • More, M. (2001). The Extropian Principles. Şubat 10, 2019 tarihinde Extropy Institute: http://vency.com/EXtropian3.htm adresinden alındı.
 • Sol, A. (2009, Aralık). Lyell’ın, Lamarck’ın Evrim Kuramını Eleştirisinin Bir Değerlendirmesi. Kaygı(12), 117-130.
 • Strathern, P. (1999). 90 Dakikada Descartes. İstanbul: Gendaş Yayınları.
 • Timur, T. (2011). Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi. Yordam Kitap.
 • Warburton, N. (2011). Felsefenin Kısa Tarihi. Alfa.
 • Wein, H. (2014). Fruit Flies Yield Insights into Aging. ADIN.
 • Yankın, F. B. (2018). Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 7(2), 1-38.
 • Yolcu, M. A. (2013). Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik Ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım. Folklor Edebiyat, 185-196.
 • Zizek, S. (2012). Kıyametin Versiyonları. İstanbul: Encore Yayınları.
 • Zou, Q., Wang, X., Liu, Y., Ouyang, Z., Long, H., Wei, S., . . . Fan, N. (2015, December). Generation of gene-target dogs using CRISPR/Cas9 system. Journal of Molecular Cell Biology, 7(6), 580–583.

0