Covid-19 Pandemisinin Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Güncel Bir Derleme

Yıl/Year: 2021• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 7 • Güz/Autumn

Covid-19 Pandemisinin Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Güncel Bir Derleme

The Psychological Effect of the COVID-19 Pandemic on University Students in Turkey: A Current Review

Havvanur TOKGÖZ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
havvatokgoz34@gmail.com

Öz/Abstract

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine yol açmış ve tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden bir hal almıştır. Bir halk sağlığı krizine sebep olan COVID-19 salgını sadece fiziksel olarak değil ekonomilere verdiği zararla ve eğitim sistemlerini uzun bir süre normallikten uzaklaştırmasıyla bireylere çeşitli psikolojik sorunlar yaşatmaktadır. Pandemi döneminde eğitim kurumlarının her kademesi salgının bulaşıcılığını engellemek amacıyla normal eğitim yöntemlerini uzaktan eğitime geçirmiştir. Küresel salgın krizinin yükseköğretim kurumlarına dijital bir eğitim hayatını dayatması sonucu üniversitelerin araştırma ve geliştirme alanlarında çeşitli duraklamalar yaşanmıştır. Neredeyse iki yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler bugün Omicron varyantına rağmen aşamalı olarak normal eğitim hayatına geçmektedir. Ancak öğrencilerde çeşitli psikolojik ve fizyolojik sorunlar ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki üniversite öğrencileri üzerindeki psikolojik etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma derleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde depresyon ve kaygı gibi çeşitli psikolojik sorunlar yaşadığı sonucu çeşitli çalışmalarla desteklenmiştir.

The coronavirus disease (COVID-19) caused the World Health Organization to declare a pandemic on March 11, 2020. It has become a threat to public health all over the world. The COVID-19 epidemic, which caused a public health crisis, causes individuals to experience various psychological problems, not only physically, but also by the damage it causes to the economy and by removing the education systems from normalcy for a long time. During the pandemic period, all levels of educational institutions have switched their normal education methods to distance education in order to prevent the contagiousness of the epidemic. As a result of the global epidemic crisis imposing a digital education life on higher education institutions, various pauses have been experienced in the research and development areas of universities. Students who have been studying distance education for almost two years are gradually transitioning to normal education life, despite the Omicron variant. However, various psychological and physiological problems have emerged in distance education students for almost two years.
This study, which aims to reveal the psychological effects of the COVID-19 pandemic on university students in Turkey, was created by compilation method. Within the framework of current research, the conclusion that university students in Turkey experience various psychological problems such as depression and anxiety during the pandemic has been supported by various studies.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Coronavirus Pandemic, University Students, Education in The Pandemic

John Rawls, Utilitarianism, Good, Right, Justice

Kaynakça/References

 • Bayrak , T., & Yengin, D. (2020). Korona günlerinde Üniversite öğrencilerinin yaşadığı sanal ortam yalnızlığı sendromu. A. Övür içinde, Korona Günlerinde Dijital Toplum (s. 33-48). İstanbul: Der Yayınevi.
 • Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve depresyon seviyelerinin incelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(12(2) ), 308-310 .
 • Çubuk, B. (2020). COVID-19 İle Gelen Kayıp Nesne, Yas Ve Depresyon. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi (10(21)), 90-99.
 • Daniel, S. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. 91-96.) S.91. Prospects, 91-96.
 • Dikmen, M. (2021). COVID-19 pandemisinde üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin sosyal medya bağımlılığı üzerindeki rolünün incelenmesi : Bir yapısal eşitlik modeli. Bağımlılık Dergisi(22(1)), 24-26.
 • Education: From disruption to recovery. (2022, 2 6). Unesco: https://en.unesco.org/COVID19/educationresponse adresinden alındı.
 • Ercan, Ş., & Keklicek, H. (2020). COVID-19 pandemisi nedeniyle üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi( 5(2)), 69-74
 • Erhan, Ç., & Gümüş, Ş. (2020). Küresel salgın sonrasında yükseköğretimde fırsatlar ve riskler: Üniversitelerin geleceği. Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği (s.195-209). içinde Ankara: TÜBA.
 • İnceoğlu , Y. G., & Çoban, S. (2020). Pandemi, Neoliberalizm, Ekoloji, Korku ve Medya. Y. G.
 • İnceoğlu , & S. Çoban içinde, Pandemi Neoliberalizm Medya (s. 17). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Özer, M., & Suna, H. E. (2020). COVID-19 salgını ve eğitim. A. Şeker, Özer, & K. C içinde, Küresel salgının anatomisi: İnsan ve toplumun geleceği içinde (s. 171-192). Ankara: Tüba.
 • Özer, M., Suna, H. E., Çelik, Z., & Aşkar, P. (2020). COVID-19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlikler üzerine etkisi. İnsan & Toplum(10(4)), 217-246.
 • Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the COVID-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512.
 • Reimers, F., & Schleicher, A. (2020). Schooling disrupted, schooling rethought. How the COVID-19 Pandemic is Changing Education. OECD.
 • Saladino, V., Algeri, D., & Auriemma, V. (2020). The psychological and social impact of COVID-19: new perspectives of well-being. Frontiers in psychology (2550).
 • Schleicher, A. (2020). The impact of COVID-19 on education: Insights from education at a glance 2020. oecd.org: https://www. oecd. org/education/the-impact-of-COVID-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020. pdf. adresinden alındı.
 • School closures during the COVID-19 pandemic. (2022, 2 9). Our world in data: https://ourworldindata.org/grapher/school-closures-COVID?time=2022-01-20 adresinden alındı.
 • Timeline: WHO’s COVID-19 response. (2022, 02 6). World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline/#event-72 adresinden alındı.
 • WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. (2022, 2 6). World Health Organization: https://COVID19.who.int/ adresinden alındı.
 • Yorguner, N., Bulut, N. S., & Akvardar, Y. (2021). COVID-19 Salgını Sırasında Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Psikososyal Zorlukların ve Hastalığa Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. Noro-Psikyatri Arsivi (58/1), 3-10.

0