Çevrimiçi Alışverişin Dünü, Bugünü, Yarını

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Çevrimiçi Alışverişin Dünü, Bugünü, Yarını

Yesterday, Today and Tomorrow of Online Shopping

Zeyneb UYLAŞ

Üsküdar Üniversitesi
zeynepuylas@gmail.com

Öz/Abstract

Çevrimiçi alışverişin nasıl ortaya çıktığı ve gelecekte nasıl seyredeceğine dair bir tahminde bulunmayı amaçlayan bu araştırma, literatür taramasına dayalı olan analitik bir çalışmadır. “Elektronik ticaret büyümeye devam edecek mi?” sorusu için istatistiklere başvurulmuştur. Çevrimiçi ticaret, görece kısa bir süre önce ortaya çıkmış olmasına rağmen, yakın gelecekte geleneksel ticaret ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını bekleyebiliriz. Özellikle de mobil ticaret ile ivme kazanması, birkaç yıl içinde, örneğin 2020 yılında mevcut kapasitesini 2 katına çıkarması kaçınılmaz görülmektedir. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak büyüyen elektronik ticaretin yeni ortam ve metotlara ihtiyaç duyması da olası beklentilerdir.

This research, aiming at predicting how online shopping has emerged and how it can navigate in the future, is an analytical work based on literature review. Statistics have been looked for “Will e-commerce continue to grow?” question. Although online trade has recently emerged, we can expect it to reach a level that can compete with traditional trade in the next future. Particularly accelerated by mobile commerce, it is inevitable that within a few years, for example by 2020, the current capacity will double. Growth in electronic commerce due to technological development is likely to require new environments and methods.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Çevrimiçi Alışveriş, Elektronik Ticaret, Yeni Medya

Online Shopping, E-Commerce, New Media

Kaynakça/References

 • Afra, S. (2014, 06). Dijital Pazarın Odak Noktası E-Ticaret: Dünyada Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar. Tüsiad, 35. http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/eTicaretRaporu-062014.pdf adresinden alındı.
 • Akyol, A. Ç. (tarih yok). Online Alışveriş Alışkanlıkları ile Tüketicinin Değişen Yaşamına Bakış: Sanal Mağaza Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma. 978.
 • Atalay, V. (2011, 07). Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Günlük Yaşamımıza Etkileri. Dış Denetim, 64.
 • Bauldrillard, J. (1997). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bilim-Teknoloji. (2012, 3 25). İletişimin Tarihçesi-Bilim ve Teknoloji. 4 14, 2015 tarihinde Bilim-Teknoloji: http://www.bilim-teknoloji.com/iletisimin-tarihcesi/ adresinden alındı.
 • BTK. (tarih yok). Bilgi Teknolojileri ve İletişim. 4 16, 2015 tarihinde BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: http://www.tk.gov.tr/kurum_hakkinda/gorevler/bilgi_teknolojileri/index.php adresinden alındı.
 • Büyükyıldırım, Ü. (2015, 02 12). Türkiye’de E-Ticaret 2014 [İnfografik]. 05 28, 2015 tarihinde Ümit Büyükyıldırım: http://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/ adresinden alındı.
 • Canpolat, Ö. (2001). E-ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 12.
 • Castells, M. (2003). Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum ve Kültür 1. Cilt Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi İletişim Yayınları.
 • Criteo. (2016). State Of Mobile Commerce Report. 06 01, 2017 tarihinde Criteo: http://www.criteo.com/media/3750/criteo-state-of-mobile-commerce-report-q4-2015.pdf adresinden alındı.
 • Demirel, F. (2014, 06 24). Türkiye e-ticaret pazarının büyüklüğü 14 milyar TL, perakende içindeki payı ise yüzde 1,3. 05 28, 2015 tarihinde Webrazzi: http://webrazzi.com/2014/06/26/turkiye-eticaret-pazari-tubisad-raporu/ adresinden alındı.
 • E-commerce, H. o. (2004). History of E-commerce. 05 21, 2015 tarihinde Commerce-Land: http://www.ecommerce-land.com/history_ecommerce.html adresinden alındı.
 • Fortune. (2015). Global e-ticaret hacmi 2 trilyon dolara yükselecek. 09 26, 2017 tarihinde Fortune Türkiye: http://www.fortuneturkey.com/global-e-ticaret-hacmi-2-trilyon-dolara-yukselecek-12505 adresinden alındı.
 • Işıklı, Ş. (2008). Ölecek Zaman Yok. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
 • Işıklı, Ş. (2009). Bilişim Felsefesinin Temel Unsurları. Tabula Rasa Dergisi, ss.87-105.
 • Işıklı, Ş., & Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi Teknolojini Felsefi ve Sosyolojik Analizi. Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Kemp, S. (2017, 01 24). We Are Social. 05 20, 2017 tarihinde Digital In 2017: Global Overwiev: http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ adresinden alındı.
 • Koca, A. A. (2010, 02 05). Türkiye E-Ticaret Araştırması – Ocak 2010. 05 28, 2015 tarihinde Webrazzi: http://webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/ adresinden alındı.
 • Kuşçu, H. (2015). E-ticaret Nedir? 05 26, 2015 tarihinde Elektronik Ticaret Dersi: http://hilmi.trakya.edu.tr/ders_notlari/e_ticaret/ETICARET.pdf adresinden alındı. M.E.B. (tarih yok).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 05 25, 2015 tarihinde Fatih Projesi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden alındı.
 • OECD. (2016). Consumers in the Digital Economy. 09 26, 2017 tarihinde OECD: http://www.oecd.org/sti/consumer/consumersinthedigitaleconomy.htm adresinden alındı.
 • Ramey, K. (2012, 11 25). 10 Uses of Technology in Our Daily Life. 05 19, 2015 tarihinde Uses of Technology: http://www.useoftechnology.com/technology-today-tomorrow/ adresinden alındı.
 • RAPOR. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret. İstanbul: TUBİSAD.
 • Sarısakal, N., & Aydın, A. (2003). E-Ticaretin Yeni Yüzü: Mobil Ticaret.
 • Sezgin, A. Ş. (2013, 04). Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret Sektörü.
 • Türkiye İş Bankası, 1. https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_04_2013.pdf adresinden alındı.
 • TUBİSAD. (2017). E-Ticaret 2016 Pazar Büyüklüğü Raporu. İstanbul.
 • Turban, E., King, D., Lee, J., K. Liang, T.-P., & Turban, D. (2015). Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective (Springer Texts in Business and Economics). London: Springer: D.C.
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. (2017). E-Ticarete Başlarken. 05 11, 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/c… adresinden alındı.
 • Uygur, E. (2010). E-Ticaret ve Türkiye’deki Durumu. Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • Uylaş, Z. (2016). Türkiye’de Mobil Alışverişin Çevrimiçi Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Webrazzi. (2015). Küresel Mobil Ticaret Hacmi. 06 01, 2017 tarihinde Webrazzi: http://webrazzi.com/2015/04/14/kuresel-mobil-ticaret-hacmi-webrazzi15-soner-canko/ adresinden alındı.
 • Webrazzi. (2017). BKM Express’in mobil dönüşümdeki yeri [Webrazzi Mobil 2017]. 2017 tarihinde Webrazzi: http://webrazzi.com/2017/04/12/bkm-expressin-mobil-donusumdeki-yeri-webrazzi-mobil-2017/ adresinden alındı.
 • WTO. (2013, 11). Briefing note: Electronic commerce. 09 26, 2017 tarihinde World Trade Organization: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_ecom_e.htm adresinden alındı.
 • Zeybekçi, N. (tarih yok). Genel Bilgi. 05 26, 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/eTicaret/eTicaret-Genel_Bilgi;jsessionid.. adresinden alındı.

0