Bir Propaganda Aracı Olarak Toplumsal Mobilizasyon ve De-mobilizasyon Süreçlerinde Yeni Medyanın Etkisi

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Bir Propaganda Aracı Olarak Toplumsal Mobilizasyon ve De-mobilizasyon Süreçlerinde Yeni Medyanın Etkisi

Effects of New Media on the Processes of Social Mobilization and De-mobilization As A Propaganda Vehicle

Dilan ESER

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
dilaneser3@gmail.com

Öz/Abstract

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve hayatımızın her alanında elimizin altında bulunması sonucunda geleneksel medya olarak ifade edilen gazete, radyo ve televizyon aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim süreci yerini yeni medya olarak değerlendirilen İnternet, mobil iletişim ve sosyal ağlara bırakmaya başlamıştır. Bu çalışmada iletişimin söz konusu klasik anlamdan sıyrılarak interaktif bir yapıya bürünmüş olması sonucunda toplumsal hareketlerin ve dolayısıyla devrimlerin alt yapısını hazırlayan bir araç olarak sunulması belli düzeylerdeki literatür taraması yöntemine dayanılarak eleştirilmiştir. Toplumsal refleksler üzerinde yeni medyanın ekonomi politiği üzerinde durularak, insanları örgütlemek ve toplumsal dönüşümlere öncülük etmek yerine, erk sahipleri tarafından kitleleri de-mobilize etmek için yeni bir propaganda aracı olarak kullanıldığı savunulmuştur.

Communication was made by mass media (radio and TV) in past but it is has been done by social network and internet now. In this paper we review the concepts of information society and the influence of information technology on society. Political economy of various perception process over social media is so worth to investigate that it enables us approach social media as a new phase of propaganda and social mobilisation process. In this context, we criticized the economy politic and oriented technology of new media which haven’t brought revolution to the society in stead of bringing new methods of propaganda and mobilisation by the goverment.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Yeni Medya, Sosyal Medya, Kitle İletişim Araçları, Mobilizasyon, De-mobilizasyon, Propaganda, Ağ Toplumu

New Media, Social Media, Mass Media, Mobilisation, De-mobilisation, Propaganda, Network Society

Kaynakça/References

 • Aktaş, C. (2007). Yeni Medyanın Geleneksel Medya İle Karşılaştırılması. G. Erol içinde, Medya Üzerine Çalışmalar (s. 2). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Al, H., & Köseoğlu, Y. (2013). Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya. Akademik İncelemeler Dergisi, 103-125.
 • Andrejevic, M. (2014). Eleştirel Medya Çalışmaları 2.0:Etkileşimli Bir Üst Sürüm Çev. Leyla Keskiner. M. Çakır içinde, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar (s. 55-79). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Barındık, G. (2016, Mart 1). İndigo Dergisi. Mayıs 14, 2016 tarihinde İndigo Dergisi Web Sitesi: https://indigodergisi.com/2016/03/teror-ve-medya-ikileminde-toplumsal-duyarsizlasma/ adresinden alındı.
 • Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum ve Kültür Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chomsky, N. (2013). Medya Denetimi. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Chomsky, N., & Herman, E. S. (2012). Rızanın İmalatı. İstanbul: BGST Yay.
 • Cıngı, M. (2015). Propaganda Ve Siyasal Reklam. Kayseri Dergi.
 • Çakır, M. (2014). Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri İle Christian Fuchs. M. Çakır içinde, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar (s. 81-128). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Dalgalıdere, S., Tosyalı, H., & Çelik, R. (2015). Geleneksel Gazetecilik ve Online Gazeteciliğin Karşılaştırmalı Örneği. S. Dalgalıdere , & R. Çelik içinde, Yeni Ve Geleneksel Medya Okumaları (s. 15). İstanbul: İskenderiye Yayınları.
 • Erkış, İ., & Summak, M. (2011). Propaganda Ve Dış Politika. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 293-310.
 • Gücüyener, M. (2011). Panoptikonik Gözetimden Synoptisizme Gözetim Toplumu. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güren, D. (2013, Temmuz). İnploid. Mayıs 9, 2016 tarihinde İnploid Web Sitesi: http://www.inploid.com/t/slaktivizm-nedir/44212/ adresinden alındı.
 • Işıklı, Ş. (2015). Digital Citizenship: An Actual Contribution to Theory of Participatory Democracy. AJİT-e, 22-37.
 • Işıklı, Ş., & Özcan, A. (2014). Sosyal Medyanın Ekonomi Politik Yönü: Balckberry Çetelerinden Twitter Devrimlerine. ITICAM (s. 145-152). Dubai: ITICAM.
 • J. Van Dijk’ten Aktaran Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmaları. M. Binark içinde, Yeni Medya Çalışmaları (s. 5-20). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Karaçor, S. (2009). Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi. Yeni Medya Ve Ekonomi Dergisi, Sayı 126.
 • Miller, T. (2014). Bütün Ülkelerin Siberözgürlükçüleri Birleşin: Tube’larınızdan Başka Kaybedecek Bir Şeyiniz Yok! M. Çakır içinde, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar (s. 35-76). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Orwell, G. (2000). 1984. İstanbul: Can Yayınları.
 • Özcan , A. (2015). Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği. R. Çelik , & S. Dalgalıdere içinde, Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları (s. 185). İstanbul: İskenderiye Yayınları.
 • Özcan, A. (2014). Bir Dijital Aktivizm Örneği: Akıllı Ağ Çeteleri (Smart Mobs). Ajit-e, 66.
 • Özcan, A. (2015). Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği. R. Çelik, & S. Dalgalıdere içinde, Yeni Ve Geleneksel Medya Okumaları (s. 185-200). İstanbul: İskenderiye Kitap.
 • Paktin, S. (2013). Change.org; Katılımcı Demokrasi Ve Aktivizm. Akademik Bilişim Konferansı (s. 11). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Tarhan, U. (2013, Kasım 1). Ufuk Tarhan. Mayıs 9, 2016 tarihinde Ufuk Tarhan Web Sitesi: http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2448, 27.05.2014 adresinden alındı.
 • Vikipedi. (tarih yok). Mayıs 9, 2016 tarihinde Vikipedi Web Sitesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Aktivizm adresinden alındı.
 • Yegen, C. (2015). Bir Dijital Aktivizm Biçimi Olarak Slaktivizm: Change.org Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 86.
 • Yüksel, U. (2012). Geleneksel Medya ve Yeni Medya. Eskişehir, Türkiye.

0