Bir Adalet Teorisi’nde Faydacılık Sorunu

Yıl/Year: 2021• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 7 • Güz/Autumn

Bir Adalet Teorisi’nde Faydacılık Sorunu

The Problem of Utilitarianism in A Theory of Justice

Aysel Demir

Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
ayselmus1@hotmail.com

Öz/Abstract

Bu çalışmada, Rawls’un Bir Adalet Teorisi adlı eseri analiz edilecek ve bu eserin faydacılığa karşı gerçekte nasıl bir alternatif teori olarak sunulduğu incelenecektir. Yapılan tartışmada Rawls’un faydacılığa alternatif bir teori kurduğunu iddia etmesine rağmen, gerçekte faydacılığı tamamıyla reddetmediği, sadece onu yetersiz gördüğü ve bu yetersizliği de adalet ilkelerinden biri olan fark ilkesi ile kapatmaya çalıştığı iddia edilecektir. Teleolojik bir yapıya sahip olan faydacılık, yapılan eylemin hangi niyetle yapıldığına değil, eylemin sonucunda getirdiği faydaya yoğunlaşmaktadır. Kendisine hak yerine iyi olanı temel alan faydacılık, toplumun faydasına olan bir yaşama vurgu yapar. Rawls, faydacılığa karşı insanı kendinde amaç olarak gören Kantçı ilkeye yöneldiğini iddia eder. Bu anlamda Rawls’a göre faydacılık, toplumda özgürlük ve hakların dağılımında eşitsizliklere yol açmaktadır. Faydacılığın bireysel farklılıklara yer vermemesi en önemli sorundur. Rawls, söylemlerinde her insanın farklı olduğunu ve herkesin kendi iyisi olabileceği düşüncesinin faydacılık tarafından göz ardı edildiğini vurgular ve buna göre de kendi hakkaniyet olarak adalet teorisini yapılandırır.

In this study, it is analysed why emerged Rawls’s theory of justice and it is examined how he presented an alternative justice theory against Utilitarianism. This study is claim that although he claimed that he established an alternative theory, he did not reject utilitarianism in his theory completely. Indeed, he only saw it insufficient and he tried to close this insufficiency through the difference principle. Utilitarianism which is teleological focuses on an advantage which is done in the result of an act, not intention. Utilitarianism, which takes being good itself instead of being right, emphasises to a life which includes the happiness of society. Rawls claims that he heads to Kantian principle which sees the human being as in the self-purpose. According to Rawls, utilitarianism causes inequality in the distribution of rights and freedoms in society. The most important problem is that utilitarianism does not include the individual differences. Rawls emphasises that every individual is different from each other and everyone has their own good but utilitarianism never see them and according to this situation he established his own justice theory.

Anahtar Kelimeler/Keywords

John Rawls, Faydacılık, İyi, Hak, Adalet

John Rawls, Utilitarianism, Good, Right, Justice

Kaynakça/References

 • Arneson, J. R. (2000). “Rawls Versus Utilitarianism in the Light of Political Liberalism”, Published in The Idea of a Political Liberalism: Essays on Rawls (Lanham: Md:
 • Rowman and Littlefield, 2000), erişim: 17.10.2010, http://philpapers.org/rec/ARNRVU.
 • Barry, B. (1973). The Liberal Theory of Justice, Oxford University Press, London.
 • Çağla, C. (2007). Mill, Say Yayınları, İstanbul.
 • Demir, A. (2018). John Rawls Eleştirel Bir Yaklaşım, Siyasal Yayınevi, Ankara.
 • De Oliveira F. N. (2001). “Kant, Rawls, and the Moral Foundations of the Political”, In Volker Gerhardt (ed.), Kant und die Berliner Aufklärung.
 • Gece, Ş. (2012). “J.J. Rousseau’da Duyguları Bozan Katharsis Olarak Tiyatro”, Rousseau, Özne, 39-46, 17. Kitap, Çizgi Kitapevi, Konya.
 • Harsanyi, C. J. (2008). John Rawls’s Theory of Justice, Marc Fleurbaey, Maurice Salles, and John A. Weymark (Ed.) içinde, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hünler Z., S. (1997), Rawls ve Macıntyri: iki Adalet Arasında, Vadi yay, İstanbul.
 • Kukathas, C. and Pettit, P. (1990). Rawls a Theory of Justice and Its Critics, Standford: Standford University Press.
 • Kymlica, W. (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev.: E. Kılıç, İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Mill, J. S. (1986), Faydacılık, Çev. Nazmi Coşkunlar, Mili Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986.
 • Oyeshile, A. O. (2008), “A Critique of the Maximin Principle in Rawls’ Theory of Justice, ”Humanity & Social Sciences Journal 3 (1): S. 65-69.
 • Pavel, C. (2002). “Freedom and Fairness”, Ludwig von Mises Institute, erişim,10.10.2011, http://mises.org/daily/1107.
 • Pitcher, D. (2009). The Kantian Misinterpretation A Critical Assessment of Rawls’s Invocation of Kant, DavidsHonorsThesis.doc.
 • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, USA: Harvard University Press.
 • Sayers, S. (2000). “Kant Without Tears, John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy”, Cambridge, M and London: Harvard. Universty Press www.kent.ac.uk/secl/philosophy/staff/sayers/rawls.pdf
 • Tampio, N. (2007). “Rawls and The Kantian Ethos”, Polity, Vol.39, N.1, S. 79-102.
 • Wolff, P., R. (1977). Understanding Rawls, a Reconstruction and Critique of A Theory of Justice, Princeton: Princeton University Press.

0