Bilişim Teknolojilerinin Gündelik Yaşama Etkisi: Etik Sorunlar Açısından Bir Sorgulama

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Bilişim Teknolojilerinin Gündelik Yaşama Etkisi: Etik Sorunlar Açısından Bir Sorgulama

Effects of Information Technologies on Daily Life: An Investigation in Terms of Ethical Issues

Arş. Gör. Mustafa Cankurt KURT

Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
cankutkurt@gmail.com

Öz/Abstract

Bilginin temel üretim ve güç faktörü olduğu enformasyon çağı, getirdiği önemli yeniliklerin beraberinde gündelik yaşamda da birçok değişimin gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu çağın en önemli kaynağı olan bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve erişilmesi ile ilgilenen bilişim teknolojisi (BT) bir yandan bilgi toplumunu yapılandırırken diğer yandan da ortaya yeni etik sorunların çıkmasına sebep olmaktadır. İletişimin ve etkileşimin hayati bir önem taşıdığı günümüzde bireylerin, grupların veya kurumların kendi içlerinde ve birbirleri arasında etik açıdan sorunların meydana gelmesi toplumsal ilişkilerin gelişmesinin önünde büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojilerinin gündelik yaşam üzerindeki etkilerinin ve ortaya çıkardığı etik sorunların belirlenmesi ardından bunların analizlerinin yapılmasıdır.

Information is the main production and power factor of our age. Information technologies (IT) are responsible for process, convert, storage, preserve and access to data. These technologies are structured to information society, but they cause to occur ethical problems as well. Today, communication and interaction are vitals for our community, these ethical problems no matter between persons, groups organizations, are obstacles for development of social relationships. The goal of this study is to determine the effects of information technologies on daily life and ethical problems, and after to analyze the results we found.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Bilişim Teknolojileri, Gündelik Yaşam, Etik

Information Technologies, Daily Life, Ethics

Kaynakça/References

 • Acun, R. (2000). İnternet ve Telif Hakları. Bilgi Dünyası, 1(1), 5-25.
 • Arslan, A. (2004). Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-17.
 • Artut, S. (2014). Teknoloji-İnsan Birlikteliği. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Atabek, Ümit. İnternette etik sorunların ekonomi politik bağlamı. Küresel İletişim Dergisi, 2(8) (2006).
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi (Cilt 3). (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: İstanbul Bİlgi Üniversitesi Yayınları.
 • Civelek, M. E. (2009). İnternet Çağı Dinamikleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Çalışkan, N., & Aslanderen, M. (2014). Aile İçi İletişim ve Siber Yaşam: Teorik Bir Çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 263-277.
 • Dedeoğlu, G. (2006). Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar. İstanbul: Alfa Akademi.
 • Drucker, P. (1993). Kapitalist Ötesi Toplum. (B. Çorakçı, Çev.) İstanbul: İnkilâp Kitapevi.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gücüyener, M. (2011). Panoptik Gözetimden Synoptisizime Gözetim Toplumu. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyon
 • İlçin, E. T., Adak, Ş. F., & Çakır, H. (2014, Ocak). Bilişim Güvenliği Tedbirleri ve TKDK Kurumunda Uygulama Örneği. Bilgi Teknolojileri Dergisi, 7(1), 11-17.
 • Kline, S. J. (1985). What is Technology. Bulletin of Science Technology Society, June 1985:5, 215-217.
 • McLuhan, M. (2007). Gutenberg Galaksisi. (G. Ç. Güven, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Pınar, B. (2005). Özgür Üniversite Kavram Sözlüğü Söylem ve Gerçek . F. Başkaya (Dü.) içinde, Etik. (s. 175-184). Ankara: Maki Basın Yayın.
 • Sincan, M. (2000). Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İçin Bilişim Rehberi. Sted Dergisi, Aralık, 9.
 • Stadler, F. (2002). Opinion. Privacy is Not The Antidote to Surveillance. Surveillance & Society, 1(1), 120-124.
 • Şahin, Ö., & Balta, E. (2001). Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce. Praksis, 4. 185-186.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü . (2008). İnternet Kullanımı ve Aile.  Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga. (S. Yeniçeri, Çev.) İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Türkiye Bilişim Derneği. (2006). Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları.
 • Türkiye Bilişim Şurası. (2002). e-Devlet Çalışma Grubu Raporu.
 • Tyler, T. R. (2002). Is the Internet Changing Social Life? It Seems the More Things Change, the More They Stay the Same. Journal of Social Issues, Vol. 58( No. 1), 195-205.
 • Vedder, A., & Wachbroit, R. S. (2003). Reliability of information on the Internet: Some distinctions. Ethics And Information Technology, 5(4), 211-215.
 • Yolal, M., & Kozak, R. (2008, Nisan). Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(20), 115-128.
 • Zeydan, Ö. (2006). Kişisel Bilgisayarlar ve İnternet Güvenliği. T. E. Üniversitesi (XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, 21-23 Aralık, 2006, Ankara). Ankara 2006 s.1-6.

0